Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO jest stosowane w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Wraz z upływem pierwszych miesięcy obowiązywania Rozporządzenia, nastroje wśród administratorów danych osobowych zaczęły się stopniowo uspokajać a regulacje, które początkowo budziły wiele wątpliwości, stają się powoli dla podmiotów zobowiązanych do stosowania RODO codziennością. Postanowiliśmy przeanalizować bilans pierwszych miesięcy obowiązywania Rozporządzenia. Wyniki przeprowadzonej przez nas analizy znajdują się niniejszym artykule.

28 lutego 2019

Prawie milion złotych kary za niewypełnienie obowiązku informacyjnego – pierwsza sankcja nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W dniu 15 marca 2019 r. została wydana pierwsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO – dr Edyta Bielak–Jomaa – nałożyła na warszawską spółkę karę za naruszanie ochrony danych osobowych w wysokości niemalże miliona złotych (220 tysięcy euro).

11 kwietnia 2019

Mediacja w sprawach cywilnych

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania, korzystając przy tym z pomocy osoby trzeciej - neutralnego mediatora. Postępowanie może zostać zainicjowane przez strony lub może je zaproponować lub zarządzić sąd.

2 sierpnia 2018

Różnice pomiędzy mediacjami sądowymi i pozasądowymi

Mediacja zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa).

1 lutego 2019

Projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT – zmiany zasad rozliczania spółek komandytowo – akcyjnych.
20 sierpnia 2012

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Rady Ministrów, w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uchwała w sprawie odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
1 sierpnia 2012

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów przyjął, iż stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Obniżenie wysokości opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24 lipca 2012

Od 18 maja 2012 roku obniżona została wysokość opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uiszczanej przy składaniu wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Prostsze reguły dotyczące połączeń i podziałów spółek
30 maja 2012

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych upraszcza wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek.

Użytkownik wieczysty, który w wyznaczonym terminie nie zagospodaruje działki będzie ponosił dodatkowe opłaty
7 września 2011

Niedotrzymanie zakreślonego w umowie przekazania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy wiąże się z ryzykiem nałożeniem dodatkowej rocznej opłaty.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2 września 2011

Głównym celem nowelizacji jest przyśpieszenie i udrożnienie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, poszerzenie podmiotowe i przedmiotowe uprawnionych do przekształceń, a także złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadkach drastycznych zwyżek oraz dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Rusza Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
2 września 2011

Dnia 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, której celem jest likwidacja obowiązku posiadania NIP przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

Kolejne usprawnienia w KRS
22 lipca 2011

Weszła w życie kolejna zmiana dotycząca funkcjonowania Rejestru Przedsiębiorców KRS. Zgodnie z brzemieniem nowych przepisów, po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru

Spółki kapitałowe mogą dochodzić zwrotu PCC od pożyczek z lat 2007 i 2008
1 lipca 2011

Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w kwestii sporu w przedmiocie zapłaty PCC, wymaganego z tytułu zmiany umowy spółki dokonanej wskutek udzielenia pożyczki spółce kapitałowej przez jednego z jej udziałowców.

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową możliwe od 1 lipca 2011 r.
1 lipca 2011

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, które wprowadzają możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego – zarówno kapitałowe, jak i osobowe.

1 15 16 17

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en