Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Z ulg podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu skorzystać będą mogły przede wszystkim te firmy, które dążą do szeroko pojętego rozwoju. W poprzednim wpisie zaprezentowaliśmy ulgę na robotyzację. W niniejszym artykule omówimy warunki skorzystania z ulgi na prototyp.

1 lutego 2022

Jak już pisaliśmy w grudniu, większość przedsiębiorców odczuje wzrastające obciążenia fiskalne związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Zmienione przepisy podatkowe zaczęły obowiązywać z początkiem roku i zbiegły się w czasie z rosnącą inflacją oraz podwyżkami cen energii, negatywnie wpływając na sytuację finansową wielu firm. Dlatego też warto zwrócić uwagę na nowe rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową przynajmniej części przedsiębiorców. Mowa o nowych ulgach podatkowych. 

Z ulg podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu skorzystać będą mogły przede wszystkim te firmy, które dążą do szeroko pojętego rozwoju. W poprzednim wpisie zaprezentowaliśmy ulgę na robotyzację (https://sp-legal.pl/ulga-na-robotyzacje/). W niniejszym artykule omówimy warunki skorzystania z ulgi na prototyp.

Ulga na prototyp daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przed skorzystaniem z ulgi warto zwrócić uwagę na specyficzne definicje ustawowe:

Analizując przywołane definicje, można dojść do kilku wniosków. Po pierwsze – ulga skierowana jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, a nie usługowych. Usługi zostały bowiem wyłączone z definicji produktu, która została stworzona na potrzeby ulgi na prototyp. Po drugie – nie wszystkie działania, których celem jest uzyskanie certyfikatów i zezwoleń, będą uwzględniane w ramach ulgi. Wsparciem będą bowiem objęte tylko te działania, które zmierzają do uzyskania przez podatnika jedynie takich certyfikatów, bez których zgodnie z prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu. Te certyfikaty i zezwolenia, o których uzyskanie podatnik stara się w innym celu – przykładowo, aby wyróżnić się na tle konkurencji – nie będą objęte ulgą.

Przepisy – oprócz specyficznych definicji – zawierają także precyzyjną listę wydatków, które będą uznawane w ramach opracowania prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzenia go na rynek. Jako koszty produkcji próbnej przyjmuje się wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grup od 3 do 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, niezbędnego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu. Przez wydatki rozumie się zarówno cenę nabycia takiego środka trwałego, jak i koszt jego wytworzenia. Celem przepisu jest objęcie zakresem ulgi tych wydatków ponoszonych przez podatnika na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, które podlegają rozliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kolejną grupą kosztów rozliczanych w ramach ulgi na prototyp są koszty ulepszenia środka trwałego zaliczonego do grupy od 3 do 6 oraz 8 KŚT, jeżeli zostały poniesione w celu dostosowania takiego składnika majątku do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu. 

W ramach ulgi można także rozliczyć koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z produkcją próbną nowego produktu. Koszty nabycia materiałów i surowców, które nie są bezpośrednio powiązane z taką produkcją próbną lub nie zostały wykorzystane w produkcji próbnej – nie będą mogły zostać rozliczone w ramach ulgi.

Kolejną kategorią kosztów, które można rozliczyć w ramach ulgi na prototyp, są koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu. Należą do nich w szczególności:

Zasadą jest, że wszystkie wyżej wymienione wydatki, które podlegają rozliczeniu w ramach ulgi, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy wprowadzają także szereg warunków, po spełnieniu których możliwe jest skorzystanie z ulgi na prototyp. Najważniejsze z nich dotyczą tego, aby koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu: 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia − odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części − dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujących po sobie sześć lat podatkowych bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

W kolejnych wpisach omówimy między innymi ulgę na promocję produktów – zachęcamy do śledzenia naszego bloga oraz social media. Zapraszamy także do kontaktu z naszymi ekspertami od podatków.Może Cię zainteresować również:
Przedawnienie roszczeń operatora telekomunikacyjnego
Zasady reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika w oparciu o umowę zlecenia, obejmującej stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.
Zmiany w przepisach dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników powracających z urlopu wychowawczego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en