Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://sp-legal.pl (zwanej dalej „Serwisem”) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach Serwisu przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp.

Informacja ogólna o Administratorze danych osobowych

Serwis prowadzony jest przez spółkę Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-354) przy ul. Marcelińskiej 62/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939949, posiadającą NIP: 7792374776 oraz REGON: 301430638 (zwaną dalej „Administratorem”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Martynę Nawrocką, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem:

I. Postanowienia wstępne

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

II. Przetwarzanie danych przez Administratora

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Administrator:
  • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych.
  • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany.
  • dba o to, aby dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności w Serwisie Użytkownik korzysta.
 4. W ramach Serwisu przetwarzanie przez Administratora danych osobowych możliwe jest w związku z:
  • wyrażeniem przez Użytkownika zainteresowania usługami świadczonymi przez Administratora lub udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w szczególności szkoleniami, poprzez zamieszczenie danych osobowych, w tym kontaktowych, w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym;
  • komunikacją drogą e-mailową, tradycyjną, w drodze kontaktu telefonicznego, w tym z wykorzystaniem oprogramowania CallPage;
  • komunikacją za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • złożeniem dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego,
  • prowadzeniem profili na portalach Facebook oraz LinkedIn;
  • świadczeniem usługi newsletter;
  • przesyłaniem Użytkownikowi informacji o Administratorze i jego usługach.
 5. Administrator w Serwisie może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celach statystycznych.
 6. Administrator w Serwisie może przetwarzać dane osób trzecich, udostępnione przez Użytkowników np. w formularzu kontaktowym. Użytkownik przekazując takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 7. Użytkownicy odwiedzający Serwis mogą przeglądać stronę internetową bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością:

  Cel:

  Podstawa prawna:
  ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
  realizacja czynności w związku ze zgłoszeniem przez Użytkownika zainteresowania usługami lub wydarzeniami organizowanymi przez Administratora poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy)
  FORMULARZE KONTAKTOWE
  w celu identyfikacji Użytkownika i obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora);  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez Użytkownika danych innych niż wymagane w formularzu (dane fakultatywne)  (zgoda)
  w celu identyfikacji Użytkownika i przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a także w celu przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody) art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO oraz/lub (w zależności od podstawy zatrudnienia) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie na podstawie zgody na przetwarzanie w jednym lub kilku konkretnych celach)
  KOMUNIKACJA DROGĄ E-MAIL, TRADYCYJNĄ, W DRODZE KONTAKTU TELEFONICZNEGO
  w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, nawiązania relacji handlowych, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – w przypadku komunikacji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub zawartą z Użytkownikiem umową art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
  NEWSLETTER
  subskrypcja biuletynu informacyjnego (usługa dostarczania newslettera) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter)
  MARKETING I SOCIAL MEDIA
  przesyłanie Użytkownikowi informacji w drodze korespondencji e-mail o Administratorze i jego usługach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
  prowadzenie profilu na portalach Facebook, LinkedIn i umożliwienie Użytkownikom aktywności na profilach, informowanie Użytkowników o prowadzonej przez Administratora działalności, w celu komunikacji, promowania wydarzeń, usług oraz w celach statystycznych i analitycznych dotyczących analiz popularności fanpage’y art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
  OBOWIĄZKI PRAWNE ADMINISTRATORA
  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, podatkowych i rachunkowych, a także w zakresie realizacji praw konsumentów art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  INNE
  dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń lub obrony przed nimi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
  prowadzenie analiz aktywności Użytkowników,
  a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (cel analityczny i statystyczny oraz marketingowy)
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora)
 2. W czasie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie do czasu skorzystania z formularza kontaktowego nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 3. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy są w zautomatyzowany sposób zbierane i gromadzone poprzez program Mautic©. Dane zebrane z formularzy kojarzone są z danymi pobranymi od konkretnych osób przeglądających strony, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników oraz w celach analitycznych i statystycznych. W celu zapoznania się z obszarem działań programu Mautic© oraz jego polityką prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://mautic.com/privacy-policy/.
 4. Dane przekazane przez Użytkowników poprzez oprogramowanie CallPage są przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest komunikacja i nawiązanie relacji handlowych. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez dostawcę oprogramowania CallPage (jego polityką prywatności) zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci.

IV. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na wnioski dotyczące ich praw.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych – zgodnie z przepisami prawa – jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z określonych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
  • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
  • Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  • Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – za okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 2 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania i przesłania go na adres poczty elektronicznej iod@sp-legal.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k., ul. Marcelińska 62/7,  60-354 Poznań.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

VI. Odbiorcy danych

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zamówienia kontaktu telefonicznego poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu czy zarejestrowania się na wydarzenia organizowane przez Administratora.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym dostawcom usług takim jak: dostawcy oprogramowania do obsługi kancelarii prawnej, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisu internetowego, usługi analityczne), dostawcy świadczący usługi hostingu, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu marketingu (w tym usługi z zakresu obsługi Serwisu oraz profili w mediach społecznościowych), podmioty świadczące usługi księgowe, dostawcy dostarczający systemy do marketingu i analizy ruchu, podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy plików cookies, wtyczek i innych narzędzi analitycznych i społecznościowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom i podmiotom innym, niż wskazane w ust. 1- 3 powyżej – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Serwisu. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

VII. Okres przechowywania danych (Retencja danych)

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi newsletter lub innych umów, w szczególności o udział w szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora, będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), a także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe, przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych, oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona).
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam w portalach społecznościowych.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkownika.

VIII. Pliki cookie i podobne technologie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookie przeznaczone są dla potrzeb funkcjonalności Serwisu np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem plików cookie jest ułatwienie przeglądania zasobów Serwisu przy kolejnych wizytach.
 2. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  • niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jego podstawowych funkcji. Bez nich nie można prawidłowo korzystać z Serwisu. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika; Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak Serwis nie będzie wtedy funkcjonował prawidłowo.
  • analityczne (statystyczne) pliki cookie – umożliwiają zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i ruchu na stronie, co pozwala Administratorowi ocenić i usprawnić jej działanie oraz pozwala na tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej w celu wprowadzenia ulepszeń na podstawie analizy tych danych. W celu przetwarzania tych plików Administrator potrzebuje Państwa zgody.
  • marketingowe pliki cookie – te pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika w celu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i portalach społecznościowych. W celu przetwarzania tych plików Administrator potrzebuje Państwa zgody.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej zostaje wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli Użytkownik wybierze opcję „Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptuje wszystkie pliki cookie, które są umieszczone w Serwisie oraz potwierdza, że zapoznał się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane partnerom Administratora. W każdym momencie Użytkownik może zmienić wyrażone przez siebie zgody wciskając przycisk na dole strony „Zarządzaj zgodą”.
 5. W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda Użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).
 6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby nasze pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może wybrać opcję “Odrzuć wszystkie”. Wybierając tę opcję odrzuca wszystkie, prócz niezbędnych plików cookie, które są stosowane w Serwisie.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 8. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com
 12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
  że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IX. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronach internetowych Serwisu.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en