Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Regulamin szkoleń

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Szkoleń, których Organizatorem jest Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem sp-legal.pl/szkolenia.
 3. Organizator oświadcza, że realizowane przez niego Szkolenia stanowią świadczenie przez niego pomocy prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233). Szkolenia są formą konsultacji prawnych, podczas których uczestnikom przekazywana jest wiedza w jaki sposób należy interpretować regulacje prawne objęte zakresem danego Szkolenia.
 4. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator – Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000355498; NIP: 7792374776, REGON: 301430638, adres siedziby ul. Marcelińska 62 lok. 7, 60-354 Poznań
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
  3. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu.
  4. Szkolenie – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem sp-legal.pl/szkolenia.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
  6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie opłaty za Szkolenie.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać przez:
  1. wypełnienie formularza umieszczonego na stronie sp-legal.pl/szkolenia lub
  2. przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: szkolenia@sp-legal.pl lub
  3. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer +48 61 22 23 998.
 3. Do dokonania zgłoszenia konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z podłączeniem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz akceptującą „cookies” wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt plików w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader) lub .doc (np. Microsoft Word).
 4. Zgłoszenie należy przesłać nie później niż na 7 dni roboczych przed ustaloną datą Szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Organizatorem.
 5. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego Szkolenia decyduje kolejność dokonania wpłat za dane Szkolenie.
 6. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – powiadomienia, zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Szkolenia i warunkach płatności. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
 8. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Klienta lub Uczestnika.
 9. Klient wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem sp-legal.pl/regulamin-szkolen/ oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
 10. Klient może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej (newsletter). Klient, który chce cofnąć taką zgodę, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres szkolenia@sp-legal.pl
 11. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora w drodze mailowej, faksem oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją Szkolenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej sp-legal.pl/szkolenia. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami netto. Do ceny jednostkowej doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki.
 2. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu obejmuje: udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą danego Szkolenia. Koszt przejazdu Uczestnika/ów na Szkolenie oraz zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie.
 3. Organizator pobiera opłatę za Szkolenie z góry. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną bądź faksem do osoby kontaktowej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Fakturę należy zapłacić przelewem na konto bankowe na niej wskazane, minimum na 7 dni roboczych przed datą Szkolenia. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem Szkolenia jest krótszy niż 7 dni roboczych, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uregulowanie całości opłaty za Szkolenie najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.
 5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.
 6. Brak zapłaty za Szkolenie w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Szkoleniu i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w pełnej wysokości.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu za zwrotem 70% uiszczonej ceny Szkolenia, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą Szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego lub których z Uczestników dotyczy rezygnacja. Zwrot opłaty dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.
 4. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: szkolenia@sp-legal.pl
 5. Rezygnacja ze Szkolenia jednego z Uczestników (w przypadku skierowania na Szkolenie grupy Uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez tego samego Klienta na Szkolenie, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 7. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.
 8. Postanowienia pkt 1-7 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nie wzięcia udziału w Szkoleniu i niepoinformowania o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu.
 9. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 8 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@sp-legal.pl, korzystając z formularza dostępnego TUTAJ.
 11. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 9 powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 12. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9. Utrata prawa do odstąpienia obejmuje okres przypadający po terminie Szkolenia. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: szkolenia@sp-legal.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Uczestnika lub Klienta – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 4. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Szkolenia, w tym przesłania materiałów szkoleniowych i wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu, a także w celu komunikacji z Klientem i Uczestnikami Szkolenia.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych szkoleniach i usługach.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta
 7. Klient oraz Uczestnicy Szkolenia mają dostęp do swoich danych osobowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.
 8. Organizator nie będzie przekazywał, użyczał czy sprzedawał danych osobowych osobom nieupoważnionym. Dane osobowe mogą zostać jednak przekazane podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem przy organizacji danego Szkolenia, w tym przede wszystkim zewnętrznym specjalistom prowadzącym Szkolenie organizowane przez Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Szkolenia (sesje fotograficzne, video). Udział w Szkoleniu połączony jest z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnik, który takiej zgody nie wyraża, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora środkami komunikacji elektronicznej o odmowie wyrażenia zgody najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.

ZMIANY LUB ODWOŁANIE TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Szkolenia.
 2. O zmianie terminu Szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta, nie później niż na 2 dni przez terminem Szkolenia. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie bądź wziąć udział w Szkoleniu w zmienionym terminie.
 3. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zwróci uiszczoną przez Klienta opłatę za Szkolenie w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Szkolenia. W takim przypadku Klient może zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.
 5. Klient ma prawo zmienić osoby delegowane do udziału w Szkoleniu w charakterze Uczestników do chwili rozpoczęcia Szkolenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 1-3 k.c. dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2014 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie sp-legal.pl/szkolenia.
 5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en