Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Klauzula Informacyjna – monitoring

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego, którym objęta jest nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Marcelińskiej 62/7 w Poznaniu, jest Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-354), przy ulicy Marcelińskiej 62/7 (dalej: „Administrator”).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego oraz praw przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@sp-legal.pl . Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

W jaki sposób zorganizowana jest sieć monitoringu?

Monitoring wizyjny na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ulicy Marcelińskiej 62/7, prowadzony jest przy pomocy kamer umiejscowionych wewnątrz lokalu oraz w określonych częściach wspólnych budynku,
w którym zlokalizowany jest lokal.

Monitoring obejmuje:

Administrator oznacza obszar monitorowany stosownymi znakami graficznymi.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych przy pomocy monitoringu wizyjnego jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa należącego do Administratora mienia oraz przebywających na terenie nieruchomości osób. W tym przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

– na podstawie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania;

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Nagrania obrazu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Okres przechowywania nagrań może zostać wydłużony w przypadku, gdy okaże się to niezbędne – na przykład ze względu na konieczność prowadzenia w oparciu o nagrania postępowania sądowego.

Przetwarzanie danych może zakończyć się przed upływem wskazanego wyżej okresu w przypadku wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację przysługujących osobom fizycznym na gruncie RODO praw, tj. prawa dostępu do danych i ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu każdorazowo analizować będziemy czy w zaistniałych okolicznościach powinien być on uznany za uzasadniony.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en