Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Poznajmy się

Za sukcesem Kancelarii stoją ludzie. Kompleksowy zakres usług zawdzięczamy mocnemu zespołowi, jaki tworzą pracujący w ramach Kancelarii eksperci.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie pracy, prawie korporacyjnym i gospodarczym, prawie podatkowym, własności intelektualnej, prawie karnym gospodarczym, prawie rodzinnym, czy ochronie danych osobowych.

Czym jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 


 

Kancelaria S&P realizuje swoją strategię CSR w dwóch aspektach:

Wewnętrznie poprzez budowanie zespołu wyznającego i realizującego wartości Kancelarii, którymi są przedsiębiorczość, wsparcie, zespół i sumienność oraz ciągłe dbanie o zrównoważony rozwój poszczególnych jego członków, wspieranie ich w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników, dopasowywania ich roli w zespole zgodnie z ich umiejętnościami i naturalnymi predyspozycjami, a także poprzez rozmowy okresowe i oceny pracownicze, szkolenia wewnętrzne, spotkania integracyjne i angażowanie zespołu w różne inicjatywy społeczne;

Zewnętrznie poprzez działania na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji odgrywających ważne role społeczne – w tym celu Partnerzy Kancelarii utworzyli Fundację Parasolka, która działa głównie na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub umieszczonych w ośrodkach opiekuńczych, pomagając im wyrównać szanse na dobry start w dorosłe życie. Prawnicy Kancelarii działają także na rzecz organizacji promujących sport, zdrowy styl życia, dbających o zwierzęta i środowisko naturalne. Dużą wagę przykładamy także do propagowania wiedzy o obowiązującym nas prawie oraz sposobach jego egzekwowania – w tym w szczególności promujemy mediacje jako najlepszy i najbardziej efektywny sposób rozwiązywania sporów. O swoich działaniach staramy się informować na zewnątrz w celu promowania takich właśnie postaw wśród ludzi z naszego otoczenia.

 


 

Paulina i Hubert Sommerrey na początku 2015 ustanowili Fundację Parasolka, której statutowym celem jest aktywne działanie na rzecz pomocy dzieciom, których rodziny znajdują się w kryzysowej sytuacji życiowej.

Fundacja niesie także pomoc sierotom oraz dzieciom przebywającym w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Fundacja Parasolka współpracuje z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działania Fundacji polegają m.in. na organizacji zbiórek pieniężnych wśród przedsiębiorców, pozyskiwaniu sponsorów i darczyńców, organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych mających na celu promowanie celów Fundacji.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż założycielami Fundacji są prawnicy, promuje ona także działalność prawniczą pro publico bono.

Strona internetowa: www.fundacjaparasolka.pl

Siedziba Fundacji mieści się pod adresem:
ul. Marcelińska 62/7, 60-354 Poznań

 


Wspieramy również:


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en