Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI – rząd wprowadza nowe obostrzenia

W związku z rosnącą w Polsce z każdym dniem liczbą zakażeń koronawirusem, polski rząd podjął kolejne kroki w celu zneutralizowania ekspansji wirusa w naszym kraju. W dniu wczorajszym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

26 marca 2020

W związku z rosnącą w Polsce z każdym dniem liczbą zakażeń koronawirusem, polski rząd podjął kolejne kroki w celu zneutralizowania ekspansji wirusa w naszym kraju. W dniu wczorajszym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zmiany wprowadzają rygor dotyczący swobody przemieszczania się na obszarze Polski, który obowiązuje wszystkich Polaków już od dzisiaj aż do Wielkiej Soboty, tj. 11 kwietnia 2020 r. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o nowych obostrzeniach? Sprawdź w naszym artykule!

Czy zakaz wychodzenia z domu jest bezwzględny?

Otóż nie. Znowelizowane rozporządzenie przewiduje kilka wyjątków, które odnoszą się m.in. do wykonywania czynności służbowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że na pracownikach, przedsiębiorcach, a także osobach prowadzących gospodarstwa rolne nie ciąży zakaz poruszania się, wobec czego mogą oni w pełni swobodnie udawać się do swoich miejsc pracy. Co więcej, przepisy zezwalają również na to, byś mógł dokonać, w ramach prowadzonej działalności zawodowej, zakupu niezbędnego towaru i usług z nią związanych. A co w przypadku kontroli przez funkcjonariuszy?

W rozporządzeniu nie ma bynajmniej żadnej wzmianki o tym, byś podczas kontroli musiał wylegitymować się zaświadczeniem od pracodawcy. Uznać więc należy, że wystarczające w takiej sytuacji powinno być udzielenie informacji o celu naszego przemieszczania się, tzn. czy jesteśmy w trakcie dojazdu do pracy, powrotu z niej oraz o wskazaniu miejsca wykonywanych przez nas obowiązków zawodowych.

Rozporządzenie zdejmuje zakaz przemieszczania się również dla osób działających ochotniczo – w tym w ramach wolontariatu – na rzecz osób potrzebujących i objętych kwarantanną, zapobiegając przy tym negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się pandemii.

Obostrzenia nie obejmują także spraw dot. zaspokojenia potrzeb własnych, ale także osób najbliższych, związanych z bieżącymi sprawami dnia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej. Przez osoby najbliższe należy rozumieć dzieci, rodziców, męża, żonę, rodzeństwo, dziadków, wnuczęta, rodzinę małżonka, dzieci adoptowane, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu (konkubinat).

Jeżeli więc zachodzi potrzeba zrobienia niezbędnych zakupów, pójścia do apteki, lekarza, czy wyprowadzenia psa, prawo Tobie tego nie zabrania.

Uczestnictwo w obrzędach religijnych jest ostatnim punktem wyjętym spod zakazu przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Warto jednak pamiętać, że we mszy świętej lub innych wydarzeniach o charakterze religijnym nie może brać udziału jednocześnie więcej niż 5 osób, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Ograniczeń ciąg dalszy

Jak wynika z rozporządzenia, w przypadku poruszania się pieszo, możemy chodzić w grupach jedynie do dwóch osób i to w odstępach nie mniejszych niż 1.5 m od siebie. Rygor ten nie dotyczy osób najbliższych, co oznacza, że chcąc wyjść z rodziną na spacer, nie musimy zachowywać ww. odległości.

Wybór środka komunikacji miejskiej wiąże się natomiast z koniecznością zadbania o odpowiednią liczbę osób przewożonych w tym samym czasie. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem nie może ona przekraczać połowy miejsc siedzących. Dla przykładu, jeśli w autobusie mamy do dyspozycji 60 miejsc siedzących, to na jego pokładzie nie może znajdować się więcej niż 30 osób.

Co grozi za naruszenie zakazu przemieszczania się?

Zgodnie z deklaracją premiera za naruszenie zasad ograniczających swobodę przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara do 5.000,00 zł. W tym miejscu warto zrobić krótki przystanek, bowiem wymierzona kara wzbudza kontrowersje natury prawnej, a mianowicie, w których przepisach prawa należy doszukiwać się jej podstawy?

Wyjaśnić należy, że zarówno dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu epidemii, jak i przepisy zmieniające to rozporządzenie, nie uwzględniają działu dot. sankcji karnych ani nie zawierają odesłania do odpowiednich przepisów kodeksu wykroczeń, czy kodeksu karnego. Oznacza to, że nie wiadomo, pod jaki paragraf służby wymiaru sprawiedliwości będą podciągać naruszenie zakazów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jedynym, acz kontrowersyjnym rozwiązaniem, są przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Skoro premier zapowiedział stosowanie kar grzywny w wysokości do 5.000,00 zł, może tu chodzić o grzywnę w celu przymuszenia, którą nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania określonej czynności. Tego jednak, w jaki sposób będą egzekwowane poszczególne naruszenia zakazów, dowiemy się w praktyce.   Może Cię zainteresować również:
Dokumentacja cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi i skutki podatkowe jej braku
NOWE TYPY PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ – „Specustawa koronawirusowa”
Uproszczone procedury zatrudniania obywateli Ukrainy, w świetle specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en