Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
Czego frankowicz może żądać od Banku?

Po początkowym szturmie frankowiczów na Sądy, przyszedł czas pewnego rodzaju „zawieszenia broni”. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skomponować treść pozwu – co powinno się w nim znaleźć, na co zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć, aż wreszcie z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, formułując określone żądania. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć kwestie roszczeń frankowiczów wobec banków.

15 grudnia 2019

Wyrok TSUE jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał długo wyczekiwany wyrok w polskiej sprawie frankowej (sygn. akt: C-260/18). TSUE uznał, że sądy powszechne badając sprawy frankowe w pierwszej kolejności powinny zbadać abuzywność postanowień dotyczących indeksacji, a następnie w oparciu o porządek krajowy stwierdzać czy umowa wiąże strony dalej po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych czy też powinna zostać unieważniona w całości.  Dodatkowo, wskazał że w toku procesu to konsument decyduje, czy nieważność umowy jest dla niego korzystna i czy korzysta z ochrony w tym zakresie.

27 listopada 2019

Mediacja w sprawach cywilnych

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania, korzystając przy tym z pomocy osoby trzeciej - neutralnego mediatora. Postępowanie może zostać zainicjowane przez strony lub może je zaproponować lub zarządzić sąd.

2 sierpnia 2018

Różnice pomiędzy mediacjami sądowymi i pozasądowymi

Mediacja zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa).

1 lutego 2019

Umowa najmu okazjonalnego – czyli jak zabezpieczyć interesy Wynajmującego?
29 lipca 2019

W Twojej głowie zrodziła się myśl wynajmu mieszkania? Masz wątpliwości, czy jeśli najemca przestanie płacić, będziesz w stanie  pozbyć się niechcianego lokatora? Nie wiesz, jak najlepiej zabezpieczyć swoje prawa? W sukurs przychodzi instytucja najmu okazjonalnego!

Od 1 stycznia 2019 roku możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez PIT szybciej niż po upływie 5 lat
8 grudnia 2018

Do tej pory osoby, które nabyły nieruchomość lub jej części w drodze spadkobrania, aby móc sprzedać odziedziczoną nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, musiały liczyć się z koniecznością zapłaty PIT.
Od nowego roku ten przepis ulegnie zmianie.

Założenie księgi wieczystej przy współwłasności nieruchomości
16 października 2018

Zagrożenia związane z objęciem ułamkowej części własności nieruchomości (budynkowej czy gruntowej) bez księgi wieczystej.

Projekt ustawy o przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego.
17 listopada 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, która ma umożliwiać przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność tych gruntów. Proponowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika polegającą na oddaleniu wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.
30 sierpnia 2013

Sąd Najwyższy wyjaśnił, czy na postanowienie sądu I instancji oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na oddaleniu wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania przysługuje zażalenie.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w okresie od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego
12 lutego 2013

Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie, które odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Sąd Najwyższy szczegółowo wypowiedział się w tej kwestii.

Siła głosu współwłaścicieli lokalu we wspólnocie mieszkaniowej
29 stycznia 2013

Czy w przypadku, gdy wyodrębniony lokal stanowi przedmiot współwłasności kilku osób każdemu ze współwłaścicieli lokalu przysługuje odrębny samodzielny udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, czy też udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością danego lokalu przysługuje wszystkim współwłaścicielom łącznie?

Problematyka wpisu hipoteki umownej zwykłej w świetle ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
17 października 2012

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, nastręcza problemów w przedmiocie określenia dopuszczalności wpisu w księdze wieczystej hipoteki umownej zwykłej na podstawie oświadczenia właściciela, sporządzonego w formie aktu notarialnego przed datą 20 lutego 2011 roku, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony po tej dacie.

Wybór członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej w świetle ustawy
27 września 2012

Dotychczas prezentowane w piśmiennictwie stanowisko opowiadało się za koniecznością by osoba, która nie jest właścicielem lokalu należącego do wspólnoty, a nie jest przy tym członkiem zarządu w innych wspólnotach posiadała uprawnienia licencjonowanego zarządcy nieruchomości.

Problematyka charakteru prawnego umowy darowizny nieruchomości ukrytej pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości
13 września 2012

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości.


Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en