Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Kupujesz wyroby akcyzowe? – Obowiązek podatkowy dotyczy także Ciebie!

Dokonując zakupu wyrobów akcyzowych, musisz wiedzieć, że do zapłaty podatku akcyzowego zobowiązany jest na równi producent, sprzedawca, nabywca i posiadacz. Może zdarzyć się jednak tak, że w trakcie transakcji spotkasz się z nieuczciwym kontrahentem, który nie wywiązał się ze spoczywającego na nim uprzednio obowiązku. Twój brak uwagi może tym samym spowodować, że odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe spadnie na Ciebie. W jaki sposób więc ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

9 sierpnia 2019

Dokonując zakupu wyrobów akcyzowych, musisz wiedzieć, że do zapłaty podatku akcyzowego zobowiązany jest na równi producent, sprzedawca, nabywca i posiadacz. Może zdarzyć się jednak tak, że w trakcie transakcji spotkasz się z nieuczciwym kontrahentem, który nie wywiązał się ze spoczywającego na nim uprzednio obowiązku. Twój brak uwagi może tym samym spowodować, że odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe spadnie na Ciebie. W jaki sposób więc ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

Dokonując zakupu wyrobów akcyzowych, musisz wiedzieć, że do zapłaty podatku akcyzowego zobowiązany jest na równi producent, sprzedawca, nabywca i posiadacz. Może zdarzyć się jednak tak, że w trakcie transakcji spotkasz się z nieuczciwym kontrahentem, który nie wywiązał się
ze spoczywającego na nim uprzednio obowiązku. Twój brak uwagi może tym samym spowodować,
że odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe spadnie na Ciebie.
W jaki sposób więc ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

 

Kiedy poniesiesz odpowiedzialność?

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest również nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Aby obowiązek zapłaty podatku został nałożony na Ciebie, muszą zostać ziszczone następujące przesłanki. Po pierwsze, jesteś nabywcą lub posiadaczem wyrobów akcyzowych. Po drugie, przedmiotowe wyroby muszą znajdować się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Po trzecie, od nabytych lub posiadanych wyrobów nie został uregulowany podatek akcyzowy w należnej wysokości. Po czwarte, poczynione ustalenia w tym zakresie są pokłosiem kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego. To oznacza, że już samo posiadanie lub nabycie przez Ciebie wyrobów akcyzowych może stanowić czynność lub stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, jeżeli od tych wyrobów nie został uiszczony podatek akcyzowy na wcześniejszych etapach obrotu. Dla powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie ma bowiem fakt zapłaty akcyzy, w szczególności, gdy poddaje się w wątpliwość, czy kwota akcyzy została po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. W tym miejscu warto podkreślić, że nawet w sytuacji, gdy nastąpi identyfikacja podmiotu, który faktycznie wcześniej dokonał obrotu wyrobem akcyzowym, od którego nie zapłacono akcyzy, nie zwalnia to Ciebie jako nabywcy od odpowiedzialności za zapłatę podatku akcyzowego. Jedynie ustalenie w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego, że podatek został odprowadzony we wcześniejszej fazie obrotu, wyklucza powstanie obowiązku podatkowego po Twojej stronie.

 

Co robić, by uwolnić się od obowiązku zapłaty akcyzy?

Jeśli chcesz uwolnić się od obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym musisz przed dokonaniem zakupu towarów podlegających akcyzie dołożyć należytej staranności przy weryfikacji wiarygodności swojego kontrahenta, a w szczególności zadbać o wydanie dokumentacji poprzednich transakcji,
z których jasno by wynikało, że podatek akcyzowy został na wcześniejszym etapie obrotu uiszczony. Albowiem dopiero posiadanie dowodów przesądzających, że nastąpiła zapłata podatku akcyzowego przez innego podatnika dokonującego czynności podlegającej opodatkowaniu daje podstawy do stwierdzenia, że w stosunku do nabywcy (czyli Ciebie) zobowiązanie podatkowe wygasło. Warto w tym miejscu wskazać, że na dobrą wiarę możesz powoływać się tylko wtedy, gdy zachowałeś należytą staranność przy prowadzeniu swoich spraw (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 2015 roku, sygn. akt: III SA/Łd 799/15). Należy przez to rozumieć m.in. skierowanie żądania, aby nasz kontrahent wydał oświadczenie, które pozwala stwierdzić, że podatek akcyzowy został opłacony we wcześniejszej fazie obrotu oraz okazał dowód zapłaty akcyzy. Ponadto, wskazane jest, abyś sprawdził we właściwym organie podatkowym, czy sprzedawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i czy składał deklaracje podatkowe. W przypadku niepodjęcia jakichkolwiek czynności sprawdzających, ponosisz ryzyko obciążenia obowiązkiem podatkowym w razie niemożności udowodnienia zapłaty podatku na wcześniejszym etapie obrotu. Należy pamiętać, że powyższe działania nie oznaczają, że uchylisz się przed postępowaniem kontrolnym lub podatkowym, jednakże zachowanie czujności i ostrożności znacznie zminimalizuje ryzyko ponoszenia strat finansowych, jak też zwiększy Twoje bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupu wyrobów akcyzowych zarówno za granicą, jak i w kraju.

Pamiętaj, że…

Będąc nabywcą, który nieświadomie wszedł w posiadanie wyrobu akcyzowego, za który nie została zapłacona akcyza na poprzednich etapach obrotu, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym, tym samym będziesz zobligowany do uiszczenia nieopłaconej akcyzy. Aby zwolnienie się z odpowiedzialności w podatku akcyzowym było możliwe, powinieneś udowodnić, że kwota należnego podatku została uregulowana. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku w przypadku, gdy kwota akcyzy nie została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, nabywca lub posiadacz wyrobu akcyzowego, aby uwolnić się od odpowiedzialności podatkowej powinien wykazać, że kwota należnego podatku została zapłacona.

Uwolnienie się od odpowiedzialności za nieuregulowany podatek nastąpi więc jedynie
w sytuacji, gdy przedstawisz niepodważalne dowody na to, że na innym (poprzednim) etapie obrotu miała miejsce zapłata kwoty akcyzy w należnej wysokości przez podmiot, który występował we wcześniejszej fazie całego łańcucha transakcyjnego. Prowadząc działalność gospodarczą, warto tym bardziej o tym wszystkim pamiętać, jeśli nie chcesz narażać się na sowite konsekwencje własnych zaniedbań.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w ustawie o CIT od dnia 1 stycznia 2018 roku – limit wydatków na usługi niematerialne, które mogą być włączone do kosztów uzyskania przychodów
Mieszane formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jakie podmioty i kiedy mają obowiązek stosowania się do jej przepisów?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en