Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Czy tzw. tarcza antykryzysowa zalegalizuje pobyt cudzoziemców?

Rząd nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami w związku z rozwijającą się pandemią COVID-19. Wprowadzane sukcesywnie środki prewencyjne, w tym m.in. ograniczenia w zakresie przemieszczania się oraz przekraczania granic, wpływają w szczególności na sytuację cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej, bądź zezwolenia na pobyt czasowy, których termin ważności w najbliższym czasie upłynie.

28 marca 2020

Rząd nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami w związku z rozwijającą się pandemią COVID-19. Wprowadzane sukcesywnie środki prewencyjne, w tym m.in. ograniczenia w zakresie przemieszczania się oraz przekraczania granic, wpływają w szczególności na sytuację cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej, bądź zezwolenia na pobyt czasowy, których termin ważności w najbliższym czasie upłynie. W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dla tych cudzoziemców przewidziano rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski w tym trudnym czasie.

Przede wszystkim przedłużeniu ulec ma ważność wizy krajowej. W sytuacji, gdy ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie takiej wizy przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ważność wizy ulegnie przedłużeniu do upływu 30 dnia, następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na takich samych zasadach przedłużeniu ulegnie okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie takiego zezwolenia przypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – ważność zezwolenia na pobyt czasowy wydłuży się do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania wprowadzonego stanu.

Wspomniany projekt przewiduje również wydłużenie terminu na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, wniosków o  przedłużenie wizy oraz o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach nakłada na cudzoziemca obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego.

Omawiany projekt ustawy zakłada, że w przypadku, gdy termin złożenia takiego wniosku wypadnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulegnie przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważany będzie za legalny w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży stosowny wniosek w przedłużonym terminie.

Należy pamiętać, że omówione regulacje znajdą zastosowanie pod warunkiem wejścia w życie projektowanej ustawy i to w brzmieniu odpowiadającym projektowi. W przypadku, gdy okres legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski upłynie przed wejściem w życie nowych przepisów, a projekt zostanie w tym zakresie zmodyfikowany, może okazać się, że dana osoba nie została ostatecznie objęta regulacjami o przedłużeniu i w konsekwencji jej pobyt w Polsce w okresie stanu epidemii będzie już nielegalny. Nie mając jednak pewności co do tego, kiedy oraz w jakim ostatecznym brzmieniu zaczną obowiązywać nowe regulacje, osoby, których termin legalnego pobytu upływa w ciągu najbliższych dni, powinny być przygotowane na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt lub o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego w terminie pierwotnym i na bieżąco śledzić przebieg prac legislacyjnych.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w zakresie biegu terminów sądowych
Dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika polegającą na oddaleniu wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.
TSUE po raz kolejny o sprawach frankowych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en