Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR.

11 maja 2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR. Jest to rejestr publiczny, a wszystkie zawarte w nim informacje dotyczące osób sprawujących kontrolę nad podmiotem są ogólnodostępne i bezpłatne. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

CRBR został uruchomiony 13 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, od tego czasu przepisy powyższej ustawy były kilkukrotnie nowelizowane. Poszerzony został m.in. katalog podmiotów, które zobowiązane są do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, obecnie co do zasady są to:

Informacje, które podlegają zgłoszeniu do CRBR obejmują: dane indentyfikacyjne podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (m.in. nazwę, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym), dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych (m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, każde posiadane obywatelstwo, państwo zamieszkania,  informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu) lub dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu (m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, każde posiadane obywatelstwo, państwo zamieszkania, informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Stosownie do definicji znajdującej się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna (dalsza część definicji określa domniemania co do beneficjenta rzeczywistego).

Dokonując zgłoszenia informacji do rejestru CRBR lub ich aktualizacji, należy dochować określonego w ustawie terminu. Co do zasady nowopowstałe podmioty dokonują zgłoszenia informacji do CRBR w terminie 7 dni licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli podlegają takiemu wpisowi). Termin 7-dniowy  występuje także w przypadku dokonywania aktualizacji informacji zgłoszonych do CRBR (co do zasady termin ten  liczy się od dnia zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, od dnia ich dokonania). 

Co istotne za niedopełnienie w terminie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w CRBR lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, podmiot obowiązany podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Również beneficjent rzeczywisty może podlegać karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia informacji oraz dokumentów niezbędnych do terminowego zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym i jej aktualizacji. 

Ważne jest więc, aby na bieżąco monitorować czy dane, które podlegają zgłoszeniu do CRBR są aktualne i prawidłowe. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy dokonywaniu zgłoszenia informacji lub ich aktualizacji, nasza kancelaria chętnie takiej pomocy Państwu udzieli.

Autorki tekstu: Maria Zarzycka, Katarzyna Malec-CzaplickaMoże Cię zainteresować również:
Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 2
Kolejne pozytywne informacje dla frankowiczów
Odszkodowanie dla właściciela lokalu

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en