Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Różnice pomiędzy mediacjami sądowymi i pozasądowymi

Mediacja zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa).

1 lutego 2019

Mediacja zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa).

W obecnym stanie prawnym prowadząc postępowanie sądowe obserwujemy, iż z roku na rok wydłuża się czas prowadzonego postępowania sądowego. Obecnie na wydanie nakazu zapłaty Wierzyciel oczekuje około pół roku a kolejne tyle na uzyskanie tytułu wykonawczego uprawniającego go do prowadzonej egzekucji przeciwko Dłużnikowi. W przypadku wniesionego odwołania okres prowadzenia postępowania sądowego wydłuża się średnio do 395 dni. Wielokrotnie po czasie okazuje się, że majątek Dłużnika nie pozwala na prowadzenie skutecznego postępowania egzekucyjnego.

Instytucja mediacji pozasądowej lub sądowej wychodzi naprzeciw tym problemom, pozwala bowiem na skrócenie tego czasu oraz zmniejszenie kosztów prowadzonego postępowania sądowego. Wśród naszych ekspertów znajdują się mediatorzy posiadający bogate doświadczenie, którzy zapewniają stronom profesjonalne wsparcie przez cały przebieg mediacji. Zadaniem naszych mediatorów jest pomoc w wypracowaniu porozumienia poprzez m. in. ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji oraz odpowiednie zadawanie pytań. Pomagamy stronom znaleźć porozumienie i przywrócić wzajemne zaufane.

 

Mediacja pozasądowa

W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji.

Argumentem przemawiającym za prowadzeniem mediacji pozasądowej jest przede wszystkim czas jej trwania od momentu zgłoszenia się do mediatora. Sprawa w mediacji pozasądowej wraz z czynnościami ją przygotowującymi aż do momentu zatwierdzenia ugody przez Sąd w praktyce trwa około 6 tygodni.

Mediacja pozasądowa nie ma ustawowo określonego terminu realizacji, to strony decydują o czasie jej trwania a koszty postępowania mediacyjnego reguluje Regulamin Ośrodka Mediacyjnego, przy którym mediacje prowadzi mediator.

 

Mediacja sądowa

W przypadku mediacji sądowej – sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator sam kontaktuje się wtedy ze stronami, zapraszając je na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego. Po przeprowadzeniu mediacji, mediator zobowiązany jest przekazać do sądu protokół z mediacji. Jeśli zawarta została ugoda, mediator również przekazuje ją do sądu. Po uprawomocnieniu ugody mediacyjnej, proces sądowy zostaje zakończony.

Zarówno w mediacji pozasądowej oraz sądowej ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie (art. 18315 k.p.c.), na podstawie którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tego, w jaki sposób możemy Państwu pomóc w zakresie mediacji.Może Cię zainteresować również:
Problematyka wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i pielęgniarzy – czy roszczenia wobec pracodawcy są uzasadnione?
Zakaz prowadzenia pojazdu – czy możesz ubiegać się o jego skrócenie?
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – co nowego w spółce akcyjnej?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en