Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Cienka kapitalizacja – co zmieni się od 1 stycznia 2018 roku?

Z początkiem roku wejdzie w życie rewolucyjna zmiana w zakresie uwzględniania odsetek od pożyczek w kosztach uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2018 roku ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego dotyczyć będą również pożyczek udzielanych przez instytucje zewnętrzne.

28 grudnia 2017

Z początkiem roku wejdzie w życie rewolucyjna zmiana w zakresie uwzględniania odsetek od pożyczek w kosztach uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2018 roku ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego dotyczyć będą również pożyczek udzielanych przez instytucje zewnętrzne.

W aktualnym stanie prawnym, ograniczenia w zaliczaniu odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodu dotyczą jedynie podmiotów ze sobą powiązanych. Zgodnie ze stosowanym w stosunku do tych podmiotów mechanizmem „cienkiej kapitalizacji”, wartość odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu ustalana jest poprzez obliczenie stosunku wysokości kapitałów własnych do zadłużenia wobec podmiotów powiązanych. Podatnicy mogą również zdecydować się na stosowanie alternatywnego mechanizmu, który określony został w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

Co zmieni się wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów?

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2018 roku, ograniczenia w  możliwości odliczania odsetek dotyczyć będą nie tylko wspomnianych pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi, ale również tych udzielanych przez instytucje zewnętrzne takie jak banki czy firmy leasingowe.

Nowy limit odsetkowy określony został w art. 15c ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W uproszczeniu, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania zewnętrznego jedynie do wysokości 30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji (tzw. wskaźnik EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

Zgodnie z nowymi przepisami nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego należy rozumieć jako kwotę, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody o charakterze odsetkowym.

Przez „przychody o charakterze odsetkowym” rozumieć natomiast należy przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Przepis art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT wprowadza dodatkowo wyjątek dla ograniczenia możliwości odliczania odsetek. Mechanizm ten nie będzie bowiem stosowany do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 000 zł.

Istotną zmianę stanowi również możliwość zaliczenia kosztów finansowania dłużnego wyłączonych w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodu do tych kosztów w ciągu następnych 5 lat podatkowych.

Od kiedy obowiązywać będą nowe przepisy?

Omówione powyżej zmiany obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Pamiętać jednak należy, że w przypadku odsetek od pożyczek (w tym również kredytów) – jeżeli kwota pożyczki została faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2018 r. – stosowane będą dotychczasowe przepisy. Poprzednia regulacja nie może być jednak stosowana dłużej, niż do dnia 31Może Cię zainteresować również:
Od 1 stycznia 2019 roku możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez PIT szybciej niż po upływie 5 lat
Przedawnienie roszczeń operatora telekomunikacyjnego
Przyczyny wzrostu zainteresowania mediacją w państwach Unii Europejskiej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en