Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany dotyczące urlopów

Zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji KP, wdrażające tzw. dyrektywę work-life balance, mają na celu przede wszystkim zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, pomoc w aktywizacji zawodowej kobiet oraz pomoc w łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

2 grudnia 2022

W najbliższym czasie należy spodziewać się zmian w Kodeksie Pracy (dalej zwany: „KP”). Projekt nowelizacji ustawy wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii oraz dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów powinien wejść w życie już 1 sierpnia 2022 roku. Obecnie, projekt nowelizacji ustawy utknął jednak w pracach Rady Ministrów. Prawdopodobny termin wejścia w życie zmian zapowiadany jest na 1 stycznia 2023 roku.

Ostatnio pisaliśmy o wprowadzanych nowelizacją KP zmianach dotyczących nowych zasad zatrudniania na okres próbny. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące urlopów. W określonych przypadkach spowoduje to przedłużenie urlopu nawet do 27 lub 33 dni. Nowelizacja przewiduje bowiem wprowadzenie urlopu opiekuńczego, zwolnienia m.in. z powodu „siły wyższej” jak również wydłużenie terminów urlopu rodzicielskiego. 

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje dodanie do KP art. 1731. Artykuł ten wprowadzi urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni kalendarzowych ciągu roku kalendarzowego, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Przysługiwać on będzie w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (za członka rodziny uważa się w tym przypadku syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka)lubosobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.
Wykorzystanie niniejszego urlopu będzie mogło nastąpić jednorazowo lub w częściach, a okres jego wykorzystania będzie wliczał się do okresu zatrudnienia pracownika. Ponadto warto zaznaczyć, że nowy urlop opiekuńczy nie będzie wpływał m.in. na prawo do wykorzystania dwóch dni wolnych tytułem sprawowania opieki nad dzieckiem (przysługujących na podstawie art. 188 § 1 KP).

Do KP dodany zostanie także art. 1481 wprowadzający zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Zwolnienie to będzie przysługiwać w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowych. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia. Pracodawca obwiązany będzie udzielić ww. zwolnienia od pracy na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu skorzystania przez niego z tego zwolnienia. 

Dodatkowe urlopy mogą więc przyczynić się w określonych przypadkach do zwiększenia puli dni urlopów pracownikom nawet o 7 dodatkowych dni.

Co więcej, modyfikacji ulegną również przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. W dotychczasowej wersji ustawy urlop przysługiwał rodzicom w wymiarze do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz w wymiarze 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Nowelizacja ustawy zakłada wydłużenie tych okresów kolejno do 41 oraz 43 tygodni.
Ponadto po zmianach każdy z rodziców otrzyma także wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie można będzie przenieść na innego drugiego z rodziców.

Powyższe zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji KP, wdrażające tzw. dyrektywę work-life balance, mają na celu przede wszystkim zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, pomoc w aktywizacji zawodowej kobiet oraz pomoc w łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Autorki: Alicja Ejchart i Justyna NowakMoże Cię zainteresować również:
Ograniczenia w rejestracji Sp. z o.o. w systemie online
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Mediacje w sprawach gospodarczych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en