Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Czy wiesz, że upadłość dłużnika nie pozbawia Cię należnych alimentów?
Sprawdź jak je uzyskać.

15 sierpnia 2018

Czy wiesz, że upadłość dłużnika nie pozbawia Cię należnych alimentów?
Sprawdź jak je uzyskać.

 

Alimenty a upadłość dłużnika

W sytuacji ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnika, jego majątek staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Masa upadłości, to inaczej zespół aktywów upadłego. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu swoim majątkiem oraz możliwość korzystania z niego. Majątkiem tym zarządza syndyk powołany przez sąd.

Jeżeli dłużnik był zobowiązany (np. na podstawie wyroku sądu, ugody sądowej czy też ugody zawartej przed mediatorem) do płacenia alimentów i miał problemy z ich regulowaniem, to w razie ogłoszenia jego upadłości alimenty należy podzielić na dwa rodzaje, to jest na alimenty należne do dnia ogłoszenia upadłości (alimenty zaległe) oraz alimenty należne po ogłoszeniu upadłości (alimenty bieżące).

 

Alimenty zaległe (do dnia ogłoszenia upadłości)

W sytuacji, gdy dłużnik (upadły) przed ogłoszeniem upadłości nie regulował alimentów, zaległość powstała z tego tytułu podlega zgłoszeniu sędziemu-komisarzowi w ramach toczącego się postępowania upadłościowego dłużnika. Po zgłoszeniu, taka wierzytelność umieszczana jest na liście wierzytelności.

 

Alimenty bieżące (po ogłoszeniu upadłości)

Alimenty, których termin zapłaty przypada na czas po ogłoszeniu upadłości, są zaspokajane przez syndyka aż do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału. Należy jednak pamiętać, że przypadają one każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Innymi słowy, jeżeli renta alimentacyjna jest wyższa aniżeli minimalne wynagrodzenie za pracę, kwota przekraczająca to wynagrodzenie nie będzie wypłacana przez syndyka.

Co ważne, alimenty bieżące nie wymagają sformalizowanego zgłoszenia, jak ma to miejsce
w przypadku alimentów zaległych, a jedynie zakomunikowania syndykowi faktu ich istnienia.

Co w sytuacji gdy masa upadłości jest uboga i brak jest możliwości regulowania alimentów przez syndyka? Czy w takiej sytuacji uprawniony może uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Taki wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, postępowanie egzekucyjne (w ramach którego egzekwowano alimenty) umarza się z mocy samego prawa, w związku z czym uzyskanie zaświadczenia komornika o bezskuteczności egzekucji nie jest możliwe. Syndyk, który natomiast nie jest organem egzekucyjnym, nie wystawi takiego zaświadczenia.

Co jednak najważniejsze, brak możliwości przedłożenia zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji wystawionego przez organ egzekucyjny nie oznacza, że prawo do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego nie może zostać przyznane osobie uprawnionej
. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. akt: I SA/Wa 1355/16.

Aby w sposób prawidłowy dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, wyegzekwować przysługujące alimenty, warto jest zwrócić się o pomoc do specjalistów. Kancelaria Sommerrey & Partners pomaga w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

 Może Cię zainteresować również:
Nowe obowiązki agencji pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r.
Koszty mediacji w sprawach cywilnych
Nowelizacja Kodeksu pracy – zasady wprowadzenia pracy zdalnej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en