Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Założenia tarczy 4.0 w kwestiach pracowniczych

W dniu 05 czerwca 2020 r. Sejm przekazał do Senatu ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Choć nazwa ustawy w żaden sposób nie wskazuje na wprowadzenie nowych rozwiązań odnoszących się stricte do prawa pracy, to jednak czekają nas kolejne zmiany także i w tym zakresie. W dzisiejszym artykule odsłaniamy najważniejsze z nich.

15 czerwca 2020

W dniu 05 czerwca 2020 r. Sejm przekazał do Senatu ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Choć nazwa ustawy w żaden sposób nie wskazuje na wprowadzenie nowych rozwiązań odnoszących się stricte do prawa pracy, to jednak czekają nas kolejne zmiany także i w tym zakresie. W dzisiejszym artykule odsłaniamy najważniejsze z nich.

Termin udzielenia urlopu zaległego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu w danym roku kalendarzowym, pracodawca powinien udzielić urlopu niewykorzystanego najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Przepisy kolejnej już formuły tarczy antykryzysowej zakładają czasowe zawieszenie ww. regulacji. W okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca będzie mógł bowiem udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. Oznacza to, że pracodawca de facto sam wybierze termin, w którym wyśle pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy a pracownik będzie musiał się do tego zastosować.

Nowa wysokość odpraw i odszkodowań pracowniczych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pomniejszeniu ulegnie wysokość odprawy, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Gwoli przypomnienia, wysokość wypłacanej odprawy nie może przekroczyć obecnie wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu ustania stosunku pracy. Według nowych przepisów wysokość ww. świadczeń nie będzie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co więcej, powyższe znajdzie zastosowanie także w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczeń usług, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

Możliwość pracy zdalnej do odwołania

W przepisach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadza się zmiany polegające na możliwości wykonywania pracy przez pracownika w formie zdalnej. Pracodawca będzie mógł polecić świadczenie pracy w tej formie, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Na pracodawcy będzie spoczywał również obowiązek zapewnienia środków pracy i materiałów do pracy potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik będzie musiał natomiast prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Przepisy najnowszej wersji tarczy antykryzysowej nie uszczegóławiają zasad świadczenia pracy zdalnej. Domniemywa się jednak, że godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników nie powinny ulec zmianom. Warto zwrócić uwagę, że polecenie wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie mógł cofnąć w każdym czasie.

Więcej informacji na temat nowych rozwiązań w zakresie prawa pracy i nie tylko przewidzianych w ramach Tarczy 4.0 uzyskacie Państwo podczas naszego webinarium organizowanego w najbliższą środę, o godz. 11:00. Zapraszamy!Może Cię zainteresować również:
Przyspieszone postępowanie układowe
Ułatwienia podatkowe w związku z epidemią
E–Składka czyli zmiany w płatnościach do ZUS od 1 stycznia 2018 roku

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en