Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – rozszerzenie katalogu przestępstw wykluczających możliwość pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach handlowych

17 sierpnia 2022

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r. rozszerza katalog przestępstw wykluczających możliwość pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach handlowych.

Dotychczas, zgodnie z przepisem art. 18 § 2 k.s.h., nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem i prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (dalej: „k.k.”) oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy, tj.:

Od czasu wejścia w życie nowelizacji, katalog przestępstw uniemożliwiających pełnienie wspomnianych funkcji w spółkach prawa handlowego zostanie rozszerzony o następujące przepisy:

Zakaz pełnienia funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807):

Na marginesie warto dodać, że zakaz, o którym mowa powyżej dotyczy również członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.

Reasumując, aby uniknąć negatywnych skutków związanych z kontrolą sądu rejestrowego w zakresie karalności osób pełniących ww. funkcje w spółkach prawa handlowego, warto samodzielnie zweryfikować, czy osoby te nie zostały skazane, w szczególności za nowo dodane przestępstwa stypizowane w art. 587-5872 k.s.h. oraz art. 228-231 k.k. Działania takie pozwolą uniknąć przede wszystkim zarzutu braku skuteczności powołania danej osoby jako członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora bądź prokurenta. W tym celu należy uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Szczegółowe informacje znajdują się na serwisie RP pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Jeżeli osoba pełniąca funkcję członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora lub prokurenta zostanie skazana prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwo w trakcie trwania kadencji, jej mandat wygaśnie z mocy prawa, co będzie skutkować jednocześnie wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców KRS.Może Cię zainteresować również:
Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie
Od 1 stycznia 2019 roku możesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez PIT szybciej niż po upływie 5 lat
Koronawirus, a przestój działalności

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en