Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Wysokie, nawet kilkunastotysięczne grzywny oraz kara ograniczenia wolności – takie konsekwencje spotkać mogą przedsiębiorców, którzy nie złożą w terminie sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym czy urzędzie skarbowym. O czym warto pamiętać, żeby uniknąć nieprzyjemności związanych z niedopełnieniem obowiązku sprawozdawczego?

21 grudnia 2017

Wysokie, nawet kilkunastotysięczne grzywny oraz kara ograniczenia wolności – takie konsekwencje spotkać mogą przedsiębiorców, którzy nie złożą w terminie sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym czy urzędzie skarbowym. O czym warto pamiętać, żeby uniknąć nieprzyjemności związanych z niedopełnieniem obowiązku sprawozdawczego?

Termin złożenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki (członek zarządu lub innego organu zarządzającego, w przypadku spółki jawnej i cywilnej – wspólnik prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólnik prowadzący sprawy spółki albo zarząd, w przypadku spółki komandytowej i komandytowo akcyjnej – komplementariusz, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – ta osoba) ma obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż roczne sprawozdanie finansowe zatwierdzone powinno zostać nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. co do zasady do końca czerwca (za wyjątkiem tych podmiotów, w przypadku których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym), ostatnim dniem, w którym sprawozdanie finansowe może zostać złożone w rejestrze przedsiębiorców jest 15 lipca. We wskazanym powyżej terminie złożone zostać powinno również sprawozdanie z działalności jednostki.

Dodatkowo pamiętać należy, iż podatnicy, na których ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, mają obowiązek przekazać je do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W tym wypadku ostatnim dniem na złożenie sprawozdania jest 10 lipca.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie

W pierwszej kolejności wspomnieć należy o sankcjach, które stosować może sam sąd rejestrowy. W przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki, sądowi rejestrowemu przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania przymuszającego. W takim wypadku sąd rejestrowy może wezwać do złożenia odpowiednich dokumentów wyznaczając dodatkowy, 7-dniowy termin. W przypadku niewykonania wspomnianego zobowiązania, na obowiązanych nałożona zostaje grzywna, która może być ponawiania.

Pamiętać nadto należy, iż niezłożenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki w sądzie rejestrowym stanowi przestępstwo, za które kierownikowi jednostki grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie bowiem z przepisem art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, karze grzywny albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy nie składa m.in. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym. Kara grzywny nałożona może zostać w wymiarze od 10 do 540 stawek grzywny. Stawka dzienna nie może być niższa, niż 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych. Kara ograniczenia wolności może natomiast zostać nałożona w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat.

W tym miejscu wspomnieć należy, iż od dnia 1 lipca 2015 roku również niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Wspomniane zachowanie, zgodnie z przepisem art. 80b Kodeksu karnego skarbowego, stanowi bowiem wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny w wymiarze od jednej dziesiątej, do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.Może Cię zainteresować również:
Kara za samowolę budowlaną
Ustawa o płatnościach dla podwykonawców autostrad (specustawa drogowa)
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jakie podmioty i kiedy mają obowiązek stosowania się do jej przepisów?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en