Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Praca tymczasowa kobiet w ciąży może być „tymczasowo” dłuższa niż zamierzona

Od 1 czerwca praca tymczasowa kobiet w ciąży może być - nomen omen - „tymczasowo” dłuższa niż zamierzona.

31 maja 2017

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Na czym polega ochrona?

Powołany na wstępie przepis Kodeksu pracy wprowadza mechanizm, który polega na tym, że kobieta, która zawarła umowę o pracę na czas określony, której data rozwiązania przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zachowuje status pracownicy do momentu porodu. Jakkolwiek, w dniu porodu pracownica traci ów pracowniczy status i w konsekwencji nie przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego, to jednak mechanizm ten zapewnia kobiecie nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego, co ma oczywiście dla pracujących matek niebagatelne znaczenie.

Komu ma przysługiwać ochrona?

Od dnia 1 czerwca b.r. ta kodeksowa ochrona kobiet w ciąży rozciągać się będzie także pracownice tymczasowe, tj. zatrudniane przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Nie będzie to dotyczyło wszystkich pracownic zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, lecz tylko tych, które mają łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej. Do tego 2 – miesięcznego okresu będzie wliczane:

przykład 1:

w okresach:

od 1.07.2017 do 31.07.2017

od 1.08.2017 do 31.08.2017

agencja zatrudnia określoną pracownicę;

następnie, 1.10.2017 zawiera kolejną umowę do 31.10.2017; przed tą ostatnią datą pracownica poinformuje agencję, że jest w 13. tygodniu ciąży; ta ostania umowa ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu;

lub

okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę, która miałaby ulec przedłużeniu do dnia porodu na mocy art. 177 § 3 KP, do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej;

przykład 2:

1 czerwca 2017 agencja zawiera umowę o pracę z pracownicą, której wcześniej nie zatrudniała; umowa ta ma trwać do 31.08.2017;

2 sierpnia 2017 pracownica informuje agencję, że jest w 8. tygodniu ciąży;

umowa ulegnie więc przedłużeniu do dnia porodu, gdyż przed 31 sierpnia upłynie 3 miesiąc ciąży.

W zakresie ustalania okresu 2 – miesięcznego skierowania do pracy tymczasowej konieczne też będzie zwrócenie uwagi na przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:

przy czym

jednocześnie

Co ważne, nowy przepis dotyczy tylko pracownika tymczasowego, tj. osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, natomiast nie dotyczy on zawartych umów cywilnoprawnych.

Skutki nowelizacji.

Nowelizacja nie daje jednak odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie, tj. nie precyzuje, jakie są obowiązki agencji i pracodawcy użytkownika w sytuacji zastosowania art. 177 § 3 Kodeksu pracy do pracownicy tymczasowej, w szczególności nie wskazuje na kogo „spada” obowiązek powierzenia tej pracownicy pracy do dnia porodu, ewentualnie inne obowiązki z zakresu ochrony macierzyństwa. Tymczasem, warto zastanowić się nad tymi kwestiami w celu stosownego uzupełnienie umów zawieranych w relacjach agencja pracy tymczasowej – pracodawca użytkownik. Również inne zmiany wynikające z opisywanej nowelizacji warto by uwzględnić w tych umowach.

 

Artykuł powstał przy współpracy z  Ewą Kozioł – Brączkowską, radcą prawnym specjalizującą się w sprawach pracowniczych.Może Cię zainteresować również:
Postępowanie układowe
Dodatkowe sankcje dla przedsiębiorców za brak wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i pracowniczych
Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en