Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – ostatni moment na zgłoszenia!

Nieuchronnie zbliża się ostateczny termin na dokonanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, chcemy w telegraficznym skrócie przypomnieć Państwu, do kiedy i w jaki sposób, należy zarejestrować spółki w CRBR.

10 marca 2020

W artykule z dnia 29 października 2019 r. pisaliśmy o uruchomieniu z dniem 13 października 2019 r. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”), do którego obowiązane są zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, za wyjątkiem spółek partnerskich i spółek akcyjnych notowanych na giełdzie. Wobec faktu, iż nieuchronnie zbliża się ostateczny termin na dokonanie zgłoszeń do ww. rejestru, chcemy w telegraficznym skrócie przypomnieć Państwu, do kiedy i w jaki sposób, należy zarejestrować spółki w CRBR.

 

W jakim terminie powinienem dokonać zgłoszenia do Rejestru?

Należy zacząć od tego, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przewiduje inny termin na dokonanie zgłoszenia do CRBR dla spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 13 października 2019 r., a inny dla spółek zarejestrowanych po tej dacie.

W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS-u przed dniem wejścia w życie przepisów dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, tj. przed 13 października 2019 r., termin na dokonanie zgłoszenia upływa w dniu 13 kwietnia 2020 r. Dokonując pierwszego zgłoszenia do CRBR, spółka podaje dane aktualne na dzień dokonywania zgłoszenia (datą zdarzenia, którą należy określić w zgłoszeniu, jest data jego dokonania w rejestrze).

W stosunku do nowo założonych spółek, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r. obowiązują zgoła odmienne zasady. W tym przypadku, informacje muszą zostać zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy nadto zwrócić uwagę, że spółki zobligowane są do bieżącego aktualizowania informacji zawartych w rejestrze. Termin na zgłoszenie zmian informacji przekazanych do CRBR zależy jednak od tego, czy wpis do KRS-u miał charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny.

Wpis konstytutywny jest ważny dopiero z chwilą wpisu do KRS. Co ważne – nie od dnia złożenia wniosku, a dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez sąd rejestrowy. Do zmian wymagających wpisu konstytutywnego będą zatem należeć wszelkie zmiany umowy spółki, m.in. zmiana siedziby spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, czy też zmiana sposobu reprezentacji spółki.

Wpis deklaratoryjny to taki, który jest ważny już od momentu podjęcia uchwały, zaś jego aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie danego stanu rzeczy. Przykładami wpisów deklaratoryjnych będą, m.in. powołanie i/lub odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, członków zarządu, prokurenta, czy sprzedaż udziałów w spółce (zmiana wspólników).

Reasumując, każda zmiana w KRS implikuje jednocześnie obowiązek dokonania zmian w CRBR. Należy więc pamiętać, że zmiany informacji mające charakter konstytutywny należy zgłosić w terminie 7 dni od ich wpisania do KRS, natomiast zmiany mające charakter deklaratoryjny – w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

 

W jaki sposób mam dokonać zgłoszenia?

Przypomnijmy, że osobą odpowiedzialną za dokonanie zgłoszenia i aktualizację danych w rejestrze jest wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Informacje dot. sposobu reprezentowania spółki zależą od jej formy organizacyjno-prawnej, tzn. od tego, czy mamy do czynienia ze spółką osobową, czy kapitałową. Informacje te znajdziemy w umowie lub statucie spółki oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie ujawniane są informacje o sposobie reprezentacji. Należy podkreślić, że zgłoszenia może dokonać również ustanowiony w spółce prokurent, natomiast nie może zrobić tego pełnomocnik.

Zgłoszenie dokonywane jest nieodpłatnie w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który znajdziecie Państwo pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

W dalszej kolejności, osoba uprawniona do reprezentacji spółki, jednocześnie ze zgłoszeniem do rejestru, składa oświadczenie o prawdziwości zgłaszanych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (zagrożenie karą pozbawienia wolności do 8 lat). Należy pamiętać, że

zgłaszający informacje o beneficjentach rzeczywistych i dokonujący ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

 

Nie zasypiaj gruszek w popiele!

Na spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminach wyżej wskazanych, można będzie nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 000 000,00 zł. Jak więc widać, kara za zaniechanie spełnienia powyższego obowiązku jest na tyle motywująca, by już teraz podjąć działania zmierzające do pomyślnego zarejestrowania swoich spółek w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Czasu na reakcję pozostało niewiele ponad miesiąc.

 

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców!

W dniu 10 marca 2020 r., w trakcie konferencji prasowej, Minister Rozwoju poinformowała, iż z uwagi na zagrożenie epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 trwają obecnie prace nad projektem nowelizacji ustaw, zawierających pakiet tzw. rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców minimalizujących skutki epidemii dla polskiej gospodarki. Jedną z kluczowych projektowanych zmian, z punktu widzenia niniejszego artykułu, jest odroczenie z 13 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r. terminu dokonania zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców przed 13 października 2019 r.

Wobec szerzącego się zagrożenia epidemiologicznego, projektowane ustawy nowelizacyjne mają odnosić się także do innych aspektów prowadzonej działalności, m.in. również w sprawach podatkowych, takie jak:

Nie są jednak znane szczegóły ww. nowelizacji. W ciągu kilku najbliższych dni powinien zostać opublikowany projekt, który pozwoli na udzielenie bardziej precyzyjnej odpowiedzi w sprawie rozważanych zmian.

 

 Może Cię zainteresować również:
Projekt ustawy o przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego.
Zmiany w przepisach dotyczących podpisów elektronicznych
Kontrole cen transferowych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en