Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Czy od postanowienia sądu wydanego w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przysługuje zażalenie?

Przedłużające się postępowanie sądowe działa, co do zasady, na niekorzyść stron procesu. W celu zwalczania opieszałości sądów, ustawodawca wprowadził odpowiedni środek dyscyplinowania, którym jest skarga na przewlekłość postępowania. Czy w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sądu (oddalającego lub odrzucającego skargę), stronie przysługuje środek zaskarżenia?

21 października 2015

Oczywiste jest, że przedłużające się w postępowanie sądowe działa, co do zasady, na niekorzyść stron procesu. W celu zwalczania takiej praktyki, ustawodawca wprowadził odpowiedni środek dyscyplinowania oraz upominania opieszałych sądów, którym jest skarga na przewlekłość postępowania. Jej doniosłość przejawia się choćby w tym, że w przypadku uwzględnienia skargi, skarżący ma możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy, uchwałą 7 sędziów z dnia 23 marca 2006 roku (sygn. akt: III SPZP 3/05) ustanowił wiążącą zasadę prawną, zgodnie z którą, na postanowienie sądu rozstrzygające w przedmiocie skargi na przewlekłości postępowania cywilnego, zażalenie nie przysługuje.

Jednoinstancyjność postępowania w sprawie przewlekłości

Zdaniem składu orzekającego, postępowanie w sprawie przewlekłości postępowania ma charakter jedynie wpadkowy i prewencyjny (mający zapobiegać zbyt powolnemu rozpatrywaniu spraw przez sądy). Nie jest ono zatem postępowaniem samodzielnym (zasadniczym) względem skarżącego, a jedynie postępowaniem dodatkowym. Zgodnie z rozważaniami Sądu Najwyższego, bezpośrednią konsekwencją takiego ukształtowania postępowania w przedmiocie skargi na przewlekłość jest jego jednoinstancyjność.

W analizowanej uchwale podkreślono również, że nie ma żadnych podstaw prawnych do przyznania stronie środka zaskarżenia na postanowienie rozstrzygające w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania. Sąd Najwyższy wskazał, że jednoinstancyjne ukształtowanie postępowania w sprawie przewlekłości nie godzi w słuszne interesy strony, a dopuszczenie możliwości zaskarżenia postanowienia wydanego w przedmiotowym postępowaniu sprzeciwiałoby się głównemu celowi przypisywanemu skardze na przewlekłość, tj. zamiast zapobiegać opieszałości organów, wydłużyłoby jedynie czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w postępowaniu zasadniczym (głównym).

Jednolita linia orzecznicza

Przedstawione powyżej stanowisko zostało zaaprobowane w orzecznictwie. Sąd Najwyższy wielokrotnie orzekał w podobnych sprawach, wskazując wyraźnie na niedopuszczalność wniesienia zarówno zażalenia jak i nadzwyczajnych środków zaskarżenia (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2007 r., I CNP 55/07; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2014 r., III SO 2/14).

Warto przy tym wskazać, że strona, która w ogóle nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania, może dochodzić na podstawie art. 417 k.c. naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, także po prawomocnym zakończeniu postępowania zasadniczego (głównego).Może Cię zainteresować również:
Prawo autorskie w social media
Rewolucja w walce z podróbkami, dzięki nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej
Spółki kapitałowe mogą dochodzić zwrotu PCC od pożyczek z lat 2007 i 2008

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en