Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Tarcza Finansowa a Tarcza Antykryzysowa – czy wsparcie można łączyć? Na co przeznaczyć środki z subwencji?

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju jest pomocą publiczną, dlatego dla zachowania równowagi na rynku ma ona pewne ograniczenia w zakresie wysokości w jakiej może być przyznana.

24 maja 2020

Tarcza Finansowa w kontekście innych form pomocy

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju jest pomocą publiczną, dlatego dla zachowania równowagi na rynku ma ona pewne ograniczenia w zakresie wysokości w jakiej może być przyznana.

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” wysokość finansowania programowego nie może przekroczyć:

przy czym do limitu wliczane są również inne środki pomocy publicznej.

Przed startem programu Polskiego Funduszu Rozwoju, wielu przedsiębiorców zdążyło już skorzystać ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, uzyskując zwolnienie z opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bądź od starosty, czy pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Pojawiły się więc liczne wątpliwości, czy beneficjenci Tarczy Antykryzysowej będą mogli ubiegać się również o subwencję w ramach Tarczy Finansowej.

W materiałach opublikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju wskazano jednoznacznie, że nie ma przeszkód, aby łączyć subwencję w ramach Tarczy Finansowej z innymi formami wsparcia związanymi z pandemią koronawirusa. Ograniczenie stanowi natomiast łączna kwota otrzymanej pomocy w formie dofinansowań, subwencji, ulg oraz zwolnień, która nie może przekroczyć wskazanych powyżej limitów. Wysokość górnej granicy wsparcia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i najczęściej wynosić będzie 800 tysięcy euro.  

O możliwość uzyskania subwencji nie muszą obawiać się również przedsiębiorcy, którzy otrzymali w przeszłości pomoc publiczną w formie pomocy de minimis, czyli m.in. dofinansowanie szkoleń, dotację na inwestycje, umorzenia podatkowe bądź gwarancje kredytowe, udzielane do wysokości 200 tysięcy euro. Polski Fundusz Rozwoju dopuszcza możliwość łączenia subwencji z pomocą de minimis i nie bierze przy tym pod uwagę wartości dotychczas uzyskanej pomocy.

Przeznaczenie środków z subwencji

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie subwencji, na rachunek bankowy przedsiębiorcy przekazane zostaną środki finansowe w znacznej wysokości. Naczelną zasadą jest przeznaczenie otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Fundusz interpretuje to szeroko, aprobując pokrycie z otrzymanych środków wynagrodzenia pracowników, kosztów czynszu, zakupu towarów i materiałów, sprzętu oraz urządzeń, zobowiązań względem kontrahentów, jak również zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.

Fundusz nie dopuszcza jednak pełnej swobody w dysponowaniu otrzymanymi środkami. Kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorcę mogą zostać przedterminowo spłacone wyłącznie do wysokości 25%. Nie dopuszcza się możliwości sfinansowania z otrzymanej subwencji przejęcia innego podmiotu gospodarczego, jak również przekazania otrzymanych środków właścicielowi przedsiębiorstwa ani jakimkolwiek innym powiązanym z nim podmiotom.

Należy przy tym pamiętać, że rozporządzenie środkami uzyskanymi w ramach Tarczy Finansowej niezgodnie z zasadami udzielenia subwencji doprowadzi do obowiązku zwrotu całej uzyskanej kwoty. Wydatkowanie otrzymanych środków powinno więc uwzględniać wytyczne Polskiego Funduszu Rozwoju.Może Cię zainteresować również:
Nowelizacja KKS – surowsze kary dla podatników za uchybienia karnoskarbowe
Rola sygnalistów w ochronie podmiotów zbiorowych. Webinar w czwartek 8 grudnia o godzinie 11:00.
SPECUSTAWA KORONAWIRUSOWA zniesienie odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków wskutek okoliczności związanych z COVID-19

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en