Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Tarcza finansowa PFR: Utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w celu umorzenia subwencji

Przy rozliczeniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju jedną z okoliczności mających wpływ na wysokość jej umorzenia jest utrzymanie zatrudnienia. W przypadku mikro przedsiębiorców utrzymanie zatrudnienia może skutkować umorzeniem, aż 50 % wysokości przyznanej subwencji, natomiast w przypadku MŚP utrzymanie zatrudnienia skutkować może umorzeniem 25 % wysokości przyznanej subwencji.

22 maja 2020

Przy rozliczeniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju jedną z okoliczności mających wpływ na wysokość jej umorzenia jest utrzymanie zatrudnienia. W przypadku mikro przedsiębiorców utrzymanie zatrudnienia może skutkować umorzeniem, aż 50 % wysokości przyznanej subwencji, natomiast w przypadku MŚP utrzymanie zatrudnienia skutkować może umorzeniem 25 % wysokości przyznanej subwencji.

Zgodnie z dokumentem – Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” – cześć subwencji ulega umorzeniu, jeżeli Beneficjent utrzyma średnią liczbę pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Tym samym nie chodzi o utrzymanie tych samych pracowników przez okres 12 miesięcy, a jedynie utrzymanie średniorocznie takiego samego poziomu zatrudnienia (tej samej liczby „etatów”). W konsekwencji mogą zachodzić rotacje wśród zatrudnionych osób jak również zmianie mogą ulec podstawy zatrudnienia (zmiana umowy o pracę na umowy cywilnoprawne i odwrotnie). Dodatkowo w celu zachowania średniorocznego zatrudnienia trzeba zwracać uwagę, by zatrudnić nowych pracowników w miejsce tych, z którymi rozwiązała się umowa.

Ponadto należy wskazać, że regulamin w zakresie „okresu 12 pełnych miesięcy kalendarzowych” nie został najlepiej sformułowany. Postanowienie nie zostało jasno sformułowane, dopiero przedstawiony w Regulaminie wykres wyjaśnia jak ten okres należy rozumieć. Liczy się 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli, jeżeli wniosek został złożony w maju 2020 to 12 pełnych miesięcy upływa z końcem kwietnia 2021 r.

Przy obliczaniu stanu zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz przy rozliczaniu subwencji zgodnie z instrukcjami PFR obowiązują następujące zasady:

  1. „Pracownikiem jest: (i) osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy (zgłoszona do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120) oraz (ii) osoba współpracująca z pracodawcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję.
  2. Przy wyliczaniu stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy oraz umorzenia subwencji dla mikrofirmy/MŚP należy brać pod uwagę osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120 (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz osoby współpracujące z pracodawcą zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545. Należy uwzględniać również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym (kody: 1240, 1211).
  3. W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
  4. Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzinna umowie zlecenia).
  5. Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).
  6. UWAGA: Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze w górę, np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika, należy wpisać cyfrę 4.”


Może Cię zainteresować również:
Projekt nowelizacji procesu dochodzenia roszczeń w postępowaniu elektronicznym
Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne
O czym pracodawca musi poinformować pracownika?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en