Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Ważna data dla beneficjentów Tarczy Finansowej

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku, wynikającego z Regulaminu Programu.

16 grudnia 2020

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku, wynikającego z Regulaminu Programu. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. każdy beneficjent zobowiązany jest do potwierdzenia, że osoby występujące z wnioskiem o udzielenie wsparcia, podpisujące umowę subwencji finansowej lub składające odwołanie od decyzji PFR, były uprawnione bądź umocowane do reprezentowania beneficjenta. Stosowne dokumenty powinny zostać złożone w banku, za pośrednictwem którego beneficjent ubiegał się o subwencję. Rodzaj dokumentu, który trzeba przedłożyć w banku, uzależniony jest of tego, kto dokonywał w imieniu beneficjenta czynności związanych z otrzymaniem subwencji.

W przypadku, gdy w całej procedurze beneficjent reprezentowany był przez osobę uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji, konieczne będzie złożenie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oba rodzaje dokumentów mogą być pobrane z ogólnodostępnych portali internetowych. Ten wymóg będzie dotyczył m.in. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych uprawnionych do samodzielnej reprezentacji, jak również uprawnionych do samodzielnej reprezentacji członków zarządu w spółkach kapitałowych.

W innych przypadkach, w szczególności gdy formalności dokonywała osoba inna niż wynika to z informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku reprezentacji wieloosobowej, jak również w wypadku, gdy subwencja przyznana została spółce cywilnej, beneficjent zobowiązany jest nie tylko do przedłożenia aktualnej informacji z KRS bądź wydruku z CEIDG, ale również ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo udzielone każdej z osób, składającej w jego imieniu jakiekolwiek oświadczenia związane z uzyskaniem subwencji, albo oświadczenie, w którym potwierdzi fakt zawarcia umowy subwencji finansowej. Wzory pełnomocnictwa oraz oświadczenia stanowią załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie.

Wszelkie niezbędne informacje wraz ze szczegółową instrukcją postępowania powinny być udostępnione na stronach internetowych banków, za pośrednictwem których beneficjencie występowali z wnioskami o przyznanie subwencji.

Zaniechanie obowiązkowi złożenia stosownych dokumentów w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. może skutkować obowiązkiem zwrotu subwencji w pełnej wysokości, stąd warto kwestię tę uregulować z odpowiednim wyprzedzeniem.Może Cię zainteresować również:
Prosta spółka akcyjna – dla kogo?
Ustawa o płatnościach dla podwykonawców autostrad (specustawa drogowa)
Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en