Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany w upadłości osób fizycznych w 2020r.

Trudno wyobrazić sobie bardziej adekwatny moment na wejście w życie zmian w zakresie postępowania upadłościowego, zapewniających bardziej liberalne podejście do niewypłacalnych dłużników niż czas recesji w obliczu walki z koronawirusem. Z dniem 24 marca 2020 r., już w czasie trwania pandemii COVID – 19 weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., nowelizującej m.in. Prawo upadłościowe. Jakie zmiany w upadłości osób fizycznych przyniósł zatem rok 2020?

28 lipca 2020

Trudno wyobrazić sobie bardziej adekwatny moment na wejście w życie zmian w zakresie postępowania upadłościowego, zapewniających bardziej liberalne podejście do niewypłacalnych dłużników niż czas recesji w obliczu walki z koronawirusem. Z dniem 24 marca 2020 r., już w czasie trwania pandemii COVID – 19 weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., nowelizującej m.in. Prawo upadłościowe. Jakie zmiany w upadłości osób fizycznych przyniósł zatem rok 2020?

Wydaje się, że najważniejszą zmianą, z punktu widzenia niewypłacalnych konsumentów, jest uchylenie przepisu art. 4914 §1 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym do dnia 24 marca 2020 r. jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej była sytuacja, w której dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jak wskazano w treści uzasadnienia ustawy nowelizującej, celem zmiany w tym zakresie było m.in.  ujednolicenie sytuacji konsumentów i przedsiębiorców w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że zawinienie co do powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności nie będzie brane pod uwagę – okoliczności te będą weryfikowane już po ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką, jednak wskutek zmian wprowadzonych do przepisu art. 49116 Prawa upadłościowego trudniejsze będzie umorzenie zobowiązań upadłego, które zostało zarezerwowane dla sytuacji wyjątkowych, a zasadą stało się ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Na mocy przepisu art. 4912 ust. 1a Prawa upadłościowego wprowadzono także wprost możliwość złożenia przez uczestników postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Tzw. pre pack konsumencki będzie w większości przypadków dotyczył nieruchomości mieszkalnych, choć niewykluczone jest, że będzie obejmował również mienie przeznaczone niegdyś do prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku wniosków byłych przedsiębiorców.

Istotną zmianą jest także możliwość wystąpienia przez dłużnika będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, co jest korzystne tak z punktu widzenia dłużnika, które będzie mógł osiągnąć skutek oddłużenia bez konsekwencji, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości, jak i wierzyciela, który będzie mógł szybciej odzyskać swoją wierzytelność.

Należy zwrócić uwagę również na to, wprowadzone zmiany doprowadziły do ujednolicenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, niezależnie od tego, czy sąd prowadzi postępowanie wobec przedsiębiorcy, byłego przedsiębiorcy czy też osoby fizycznej, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej.  Zmianie uległ cel postępowania wobec osób fizycznych będących przedsiębiorcami – dotychczas bowiem prymat przyznawano funkcji windykacyjnej, a postępowanie miało być prowadzone tak, by rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia. Od dnia 24 marca 2020 r. postępowanie to ma być prowadzone analogicznie jak w przypadku upadłości konsumenckiej, tak aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

W uzasadnieniu wprowadzonych zmian ustawodawca wskazał również, że osoby fizyczne niezależnie od źródła utrzymania powinny być traktowane tak samo, skutkiem czego jest m.in. zagwarantowanie przedsiębiorcom prawa do otrzymania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w wysokości przeciętnego czynszu najmu lokali mieszkalnego w tej samej bądź sąsiedniej miejscowości, za okres od 12 do 24 miesięcy czy wprowadzenie mechanizmów mających na celu ochronę dochodów przedsiębiorcy na poziomie, który umożliwia pokrycie kosztów jego niezbędnego utrzymania.

Przedstawione powyżej zmiany to oczywiście nie jedyne, jakie niesie za sobą wspomniana nowelizacja, jednak obrazują one ogólny kierunek zmian, jakie za sobą niesie. Czas pokaże, czy będą choć częściowym, choć nie do końca zamierzonym, remedium na skutki pandemii COVID 19.Może Cię zainteresować również:
Przedsiębiorco, przygotuj się – obowiązkowy split payment już od 1 listopada!
Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych
Kontrowersyjne zmiany w procedurze karnej – cz. 1

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en