Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 roku został uruchomiony jawny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”). Wprowadzenie Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla polskich spółek prawa handlowego podyktowane jest dążeniem do uzyskania przejrzystości struktur kapitałowych oraz zapobiegania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

29 października 2019

Beneficjent rzeczywisty – definicja

Beneficjent rzeczywisty zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.) to osoba bądź osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, w tym m.in. osobę będącą wspólnikiem, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki lub dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.

Zgłoszenie – co, kto, kiedy i jak?

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) będzie zobowiązana zgłosić do CRBR dane swojego beneficjenta rzeczywistego.

Do zgłaszania informacji i ich aktualizacji jest zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego, tj.:

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują m. in. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania zgłaszającego. Do rejestru należy zgłosić w szczególności informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Na zgłoszenie takich informacji nowe spółki mają 7 dni roboczych od wpisu w KRS. Podobnie 7-dniowy termin będzie obowiązywał w przypadku zmiany danych przekazanych do CRBR. Konieczny będzie zatem stały monitoring struktury kapitałowej spółki i jej beneficjenta rzeczywistego.

Spółki wpisane do dnia 13 października 2019 dokonują zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.

Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentacji spółki – zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji danego podmiotu. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego i zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że dane w nim zawarte są prawdziwe. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych w terminie będzie zagrożone karą pieniężną do 1 mln PLN!

Dostęp do rejestru

Informacje o beneficjentach rzeczywistych (a także o członkach zarządu i wspólnikach reprezentujących spółkę) zgłoszone do rejestru będę dostępne dla każdego, on-line, bez jakichkolwiek ograniczeń. Jest to istotna różnica w porównaniu z dyrektywą UE 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która przewiduje dostępność tych informacji zasadniczo tylko po wykazaniu uzasadnionego interesu.Może Cię zainteresować również:
Dywidenda niepieniężna w SKA podlega opodatkowaniu VAT.
Zakaz prowadzenia pojazdu – czy możesz ubiegać się o jego skrócenie?
Odpowiedzialność prokurenta za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 373 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en