Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Wpływ pandemii na postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

Trwająca nieprzerwanie od kilku miesięcy pandemia wywołała i wciąż wywołuje negatywne skutki po stronie wielu przedsiębiorców. Liczne programy rządowe w postaci zwolnień od ZUS, subwencji czy różnego rodzaju dofinansowań, pozwoliły nieco załagodzić konsekwencje spowolnienia gospodarczego, jednak nie dla wszystkich przedsiębiorców stanowiły wystarczające wsparcie, które pomogłoby uniknąć poważnych problemów finansowych. Jak wskazał Mecenas Tomasz Fritzkowski w artykule „Postępowanie restrukturyzacyjne – receptą na COVID-19?”, przeprowadzenie restrukturyzacji przez przedsiębiorcę może okazać się dobrym rozwiązaniem finansowego kryzysu.

11 sierpnia 2020

Trwająca nieprzerwanie od kilku miesięcy pandemia wywołała i wciąż wywołuje negatywne skutki po stronie wielu przedsiębiorców. Liczne programy rządowe w postaci zwolnień od ZUS, subwencji czy różnego rodzaju dofinansowań, pozwoliły nieco załagodzić konsekwencje spowolnienia gospodarczego, jednak nie dla wszystkich przedsiębiorców stanowiły wystarczające wsparcie, które pomogłoby uniknąć poważnych problemów finansowych. Jak wskazał Mecenas Tomasz Fritzkowski w artykule „Postępowanie restrukturyzacyjne – receptą na COVID-19?”, przeprowadzenie restrukturyzacji przez przedsiębiorcę może okazać się dobrym rozwiązaniem finansowego kryzysu. Inną opcją jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Różnice pomiędzy restrukturyzacją i upadłością wyjaśnił w artykule „Postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie upadłościowe – cel, skutki i korzyści” Bartosz Woźniak.Należy pamiętać o tym, że w czasie obowiązującego wciąż stanu epidemii, nie zostało wyłączone stosowanie przepisów Prawa upadłościowego, jak również Prawa restrukturyzacyjnego. Co więcej, sprawy z tych kategorii zakwalifikowane zostały jako pilne, tym samym nawet w przypadku zaburzeń w funkcjonowaniu sądu, do którego zostały skierowane, powinny zostać rozpoznane przez inny sąd. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził kilka nowych rozwiązań, które mają pomóc w działaniach zmierzających do ustabilizowania sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Pierwsza istotna zmiana dotknęła terminów. W okresie pandemii nie rozpoczyna biegu termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a jeżeli termin ten już zdążył się rozpocząć – dochodzi do jego przerwania. Oznacza to, że po zniesieniu stanu epidemii termin ten, wynoszący co do zasady 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zacznie biec na nowo. Oczywiście podmiot, który chciałby złożyć taki wniosek, nie został tej możliwości pozbawiony. Warunkiem skorzystania z instytucji zawieszenia terminu bądź jego przerwania, jest powstanie stanu niewypłacalności w związku z pandemią COVID-19. Ustawodawca przyjął jednak korzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie w postaci domniemania, że niewypłacalność, do której doszło w okresie pandemii, była jej konsekwencją.

Istotnym novum jest wprowadzenie dodatkowego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego: uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jego głównym założeniem jest sprawniejsze zawarcie układu z wierzycielami i większa efektywność w realizacji zobowiązań. W omawianej procedurze otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie następuje na drodze decyzji sądu, ale wskutek obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), co jest poprzedzone zawarciem umowy z doradcę restrukturyzacyjnym.

Kolejnym etapem jest zbieranie głosów za przyjęciem układu wśród wierzycieli dłużnika. Dopiero po zebraniu wymaganej ilości głosów, wniosek trafia do sądu, który podejmuje decyzję w przedmiocie jego zatwierdzenia. Wraz z otwarciem postępowania, tj. z momentem dokonania obwieszczenia w MSiG, wszczęte postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem z mocy prawa ulegają zawieszeniu, a wytoczenie nowych staje się niedopuszczalne. Dodatkowo w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym zastosowanie znajdą konkretne przepisy obowiązujące w postępowaniu przyspieszonym, a przede wszystkim przepis zabraniający wypowiadania umów najmu oraz dzierżawy lokalu bądź nieruchomości, w których dłużnik prowadzi swoje przedsiębiorstwo, chyba że zgodę na to wyrazi rada wierzycieli. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, którego zgoda wymagana jest dla wszelkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W pozostałym zakresie, dłużnik może dokonywać czynności samodzielnie. Gdyby układ nie został zatwierdzony, a postępowanie umorzono, dłużnik wciąż będzie mógł skorzystać z możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dodatkowo przewidziana została pomoc dla przedsiębiorców w formie tzw. pomocy na ratowanie oraz pomocy na restrukturyzację. Pomoc przyznawana jest przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu dalszego prowadzenia działalności bądź zrealizowania planu restrukturyzacyjnego. Pomoc udzielana może być w różnych formach, w tym m.in. pożyczki, objęcia akcji bądź obligacji.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów finansowych w związku z pandemią, warto rozważyć wszelkie możliwe opcje i skorzystać z nowych rozwiązań, które mogą istotnie pomóc w utrzymaniu się przedsiębiorcy na rynku.Może Cię zainteresować również:
Rusza Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jakie podmioty i kiedy mają obowiązek stosowania się do jej przepisów?
Prawo własności przemysłowej – rewolucyjne zmiany

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en