Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy wygasają mandaty członków organów spółek kapitałowych?

8 lipca 2022

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie 13 października 2022 r., porządkują kwestię dotyczącą ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitanowej w związku z upływem kadencji. 

Kadencja jest okresem, na który członek danego organu (zarząd, rada nadzorcza) zostaje powołany do sprawowania funkcji, z kolei mandat oznacza przyznane mu prawa i obowiązki potrzebne do pełnienia powierzonej funkcji. 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych upływ kadencji członka zarządu bądź członka rady nadzorczej nie powoduje automatycznie wygaśnięcia mandatu – w przypadku powołania członka organu na okres dłuższy niż rok, jego mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Na tle powyższego rozwiązania w praktyce pojawił się problem związany z ustaleniem momentu wygaśnięcia mandatu w związku z upływem kadencji. Według pierwszego stanowiska kadencję należało liczyć w latach kalendarzowych  od dnia powołania, przy czym ostatni rok pełnienia funkcji członka musiał być pełnym rokiem obrotowym. Z kolei według drugiego stanowiska kadencję należało liczyć według pełnych lat obrotowych. Sąd Najwyższy w uchwale z 24 listopada 2016 r. zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym ostatni pełny rok obrotowy jest to ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka organu (tzw. koncepcja prolongacyjna). 

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza w art. 202,  art. 218  oraz w art. 369 zapis, w myśl którego kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa lub statut spółki stanowi inaczej.  W praktyce w przypadku powołania określonej osoby do zarządu w trakcie roku obrotowego, np. w dniu 12 lipca 2022 r., to pierwszym rokiem obrotowym trwającej kadencji będzie rok 2023. Idąc dalej, w przypadku kadencji pięcioletniej, kadencja w powyższym przykładzie upłynie w dniu 31 grudnia 2027 r. a mandat wygaśnie z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników (lub walnego zgromadzenia) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027 r., co będzie miało miejsce w roku 2028 r.  Warto zaznaczyć, że  pierwszy rok obrotowy spółki może mieć inną długość aniżeli 12 miesięcy, co należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu daty, w której upłynie pierwsza kadencja. Jak wskazano, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 

Warto zaznaczyć, że wprowadzane w art. 202, 218  oraz  w art. 369  zapisy mają charakter dyspozytywny – umowa (lub statut) spółki może zagadnienie liczenia kadencji uregulować w inny sposób. 

W myśl przepisów przejściowych do mandatów i kadencji członków organów, które będą trwać w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, należy stosować przepisy znowelizowane. Rekomendujemy, aby przeanalizować dotychczasowe zapisy umowy lub statutu pod kątem ich zgodności z wprowadzanymi zmianami.Może Cię zainteresować również:
Kolejne usprawnienia w KRS
Cienka kapitalizacja – co zmieni się od 1 stycznia 2018 roku?
Zmiana polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en