Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

Przedsiębiorca może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

19 października 2012

Zgodnie z regulacją wyrażoną w art. 89a ustawy o ustawa o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przedsiębiorca może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (z zastrzeżeniem ust. 2-5 cytowanej ustawy). Przewidziane rozwiązanie dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część pozostałej do zapłaty kwoty wierzytelności.

Uruchomienie mechanizmu, zgodnie z którym przedsiębiorca może odzyskać należny VAT, który odprowadził do urzędu skarbowego w związku z transakcją, za którą nie otrzymał zapłaty, nie wymaga od przedsiębiorcy podejmowania działań zmierzających do wyegzekwowania należności na drodze cywilnoprawnej.

Zgodnie z ustawą o VAT, za wierzytelności nieściągalne uznaje się takie, które nie zostały uregulowane w ciągu 180 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na umowie lub fakturze.

Regulacja ta umożliwia z jednej strony odzyskanie zapłaconego podatku przez przedsiębiorcę (wierzyciela), a z drugiej – skutkuje obowiązkiem dłużnika zwrotu urzędowi skarbowemu kwoty, którą nienależnie odliczył.

Należy jednak podkreślić, że możliwość dokonania korekty podatku znajduje zastosowanie tylko w przypadkach, gdy dłużnik jest podatnikiem VAT czynnym, niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Opisywana regulacja przewiduje ograniczenie czasowe do skorygowania podatku, wynoszące 2 lata od końca roku, w którym faktura dokumentująca wierzytelność została wystawiona. Korzystając z ulgi podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową VAT, w której dokonuje korekty podatku należnego, oraz zawiadomienie o korekcie wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego
Może Cię zainteresować również:
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w okresie od wygaśnięcia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego
Agresja drogowa
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – co warto wiedzieć?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en