Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – co nowego w spółce akcyjnej?

15 lipca 2022

Począwszy od 13 października 2022 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiamy niektóre zmiany odnoszące się stricte do zarządów spółek akcyjnych. 

Protokołowanie uchwał zarządu.

Uszczegółowiono brzmienie art 376 k.s.h. dotyczącego protokołowania uchwał zarządu. W przypadku zgłoszenia zdania odrębnego wraz z umotywowaniem należy do protokołu wpisać również umotywowanie. W dotychczasowym stanie prawnym protokół jest podpisywany przez obecnych członków zarządu. Począwszy od 13 października 2022 r. zasadą będzie podpisywanie protokołu co najmniej przez członka zarządu prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie, chyba że statut spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej. 

Obowiązki informacyjne zarządu.

Na szczególną uwagę zasługuje dodany art. 3801 k.s.h. nakładający na zarząd niezwykle szeroko określony obowiązek informacyjny. Zgodnie z tym przepisem zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania (a zatem z własnej inicjatywy), do udzielenia radzie nadzorczej informacji o: (1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie, (2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, (3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw, (4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, (5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki. Co więcej, realizacja obowiązków wskazanych powyżej dotyczy także posiadanych przez zarząd informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Zarząd, chcąc sprostać wymogom informacyjnym, winien przekazywać powyższe informacje w zakresie wskazanym w pkt. 1-3 co do zasady na każdym posiedzeniu rady nadzorczej, w zakresie wskazanym w pkt. 4 i 5 niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. Zgodnie ze znowelizowanym art. 382 k.s.h. sprawozdanie rady nadzorczej będzie zawierać m.in. ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 k.s.h. 

Wprowadzone rozwiązanie spotyka się raczej z krytyką. Zwraca się uwagę, że wprowadzona regulacja jest nazbyt rygorystyczna, może rodzić szereg problemów w większych spółkach, oraz że obowiązki zostały sformułowane nazbyt szeroko i nieostro. Z uzasadnienia projektu ustawy można z kolei wyczytać, iż wprowadzone rozwiązanie „ma doprowadzić także do aktywizacji rad nadzorczych oraz zachęcenia ich do zintensyfikowania realizowania obowiązków przez pozostałe uprawnienia.” Każda ze spółek powinna przeprowadzić własną analizę celem udzielenia odpowiedzi na pytanie czy wprowadzona regulacja winna w jej przypadku obowiązywać, czy też opisany powyżej obowiązek informacyjny należy ograniczyć, a nawet wyłączyć (taką możliwość przewiduje § 5 wspomnianego powyżej przepisu: „statut może wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne określone w § 1 lub 2.”, a zatem ostateczna decyzja będzie należała do walnego zgromadzenia). Warto zaznaczyć, że wyłączenie bądź ograniczenie może dotyczyć wyłącznie obowiązku przekazywania przez zarząd z własnej inicjatywy określonych w przepisie informacji – w doktrynie zwraca się uwagę, że statut nie może ingerować w uprawnienia rady nadzorczej do stałego nadzoru nad działalnością spółki i związanych z tym obowiązków informacyjnych zarządu. 

Odpowiedzialność zarządu.

Warto zwrócić uwagę na treść art. 483 § 3 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem członek zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. Wprowadzone rozwiązanie, tzw. business judgment rule, pozwoli przesądzić o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się ostatecznie błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy, działania członków organów powinny być oceniane nie retrospektywnie, przez pryzmat rezultatów, ale z perspektywy prawidłowości trybu podejmowania decyzji, w odniesieniu do momentu podejmowania decyzji i okoliczności temu towarzyszących. Może Cię zainteresować również:
Dokumentacja cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi i skutki podatkowe jej braku
Split payment – mechanizm podzielonej płatności
Przedawnienie roszczeń operatora telekomunikacyjnego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en