Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany w przepisach dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników powracających z urlopu wychowawczego

Od dnia 1 października 2013 r. zmianie na korzyść pracowników uległy zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.

2 stycznia 2014

Do 30 września 2013 r. wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego z urlopu wychowawczego ustalany był zgodnie z zasadami określonymi w art. 1551 § 1 pkt. 2 k.p., który stanowi, że pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc urlopie wychowawczym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

a)       proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b)       proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Od dnia 1 października 2013 r. zasady w tym zakresie uległy zmianie na korzyść pracowników. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028), wobec pracowników korzystających z urlopu wychowawczego wyłączono przepis art. 1552 § 2 k.p. nakazujący stosowanie zasady proporcjonalnego ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku powrotu pracownika z urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył on prawo do kolejnego urlopu. Wprowadzona zmiana oznacza, że pracownik, który rozpocznie korzystanie z urlopu wychowawczego w trakcie roku kalendarzowego i powróci do pracy jeszcze w tym samym roku, zachowa prawo do urlopu w pełnym przysługującym mu wymiarze (tj. 20 lub 26 dni).

Ww. nowelizacja wprowadziła jeszcze jedną, istotną zamianę. Mianowicie do Kodeksu pracy dodany został nowy art. 2931, który stanowi, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Zasadą jest, że roszczenia ze stosunku pracy (w tym roszczenie o urlop wypoczynkowy) przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy stały się wymagalne. Jednocześnie urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy i można go wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 5 lat. W pewnych przypadkach może się zatem zdarzyć, że z uwagi na długi okres korzystania z urlopu wychowawczego, prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego przedawniłoby się (dotyczy to zwłaszcza urlopu zaległego). Zgodnie z nowym przepisem prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego nie ulegnie przedawnieniu, lecz po powrocie z urlopu wychowawczego, pracownik będzie mógł wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.Może Cię zainteresować również:
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy wygasają mandaty członków organów spółek kapitałowych?
Nowelizacja przepisów o mediacji sposobem na odciążenie sądów
Dziedziczenie w Unii Europejskiej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en