Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Odpowiedzialność za zabieg – brak zgody pacjenta

4 września 2014

„Szpital ponosi odpowiedzialność za dokonanie operacji w zakresie niebędącym przedmiotem zgody pacjenta zamiast operacji uzgodnionej, choćby ta pierwsza była medycznie uzasadniona w drugiej kolejności bądź zakres uzgodnionej operacji był zbyt ograniczony.”

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2011 roku, I ACa 130/11

 

Z roku na rok można odnotować zwiększającą  się liczbę postępowań sądowych związanych z „błędami medycznymi”. Coraz częściej pacjenci dochodzą, bezpośrednio od lekarza bądź placówki medycznej odszkodowań, w przypadku przeprowadzania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta lub w przypadku przekroczenia udzielonej zgody.

Taka sytuacja jest często wynikiem wadliwie  prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta, a należy zauważyć, że sposób i zakres dokumentacji medycznej zakładanej dla konkretnego pacjenta i prowadzonej przez lekarza (placówkę medyczną) jest szczegółowo określony przepisami prawa. Do najczęstszych błędów  zaliczają się braki w dokumentacji medycznej i niejasności, które mogą być interpretowane w różny sposób. Te nieprawidłowości z jednej strony utrudniają postępowanie sądowe, z drugiej zaś strony znacznie pogarszają sytuację prawną lekarza bądź placówki medycznej.

Podczas procesu, w którym pacjent dochodzi odszkodowania za przeprowadzony zabieg medyczny, który nie był objęty jego zgodą (przeprowadzenie innego zabiegu bądź przekroczenie udzielonej zgody), lekarz zazwyczaj podnosi, iż w trakcie zabiegu zaistniały okoliczności uzasadniające zmianę jego zakresu, co rzadko znajduje uzasadnienie. W tym miejscu wart jest przytoczenia art. 35 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym „jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. Zgodnie zaś z ust. 2″ o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo sąd opiekuńczy”.

Przywołany powyżej przepis wskazuje wprost, iż zabieg może być przeprowadzony bez wcześniejszej zgody pacjenta, bądź z przekroczeniem udzielonej zgody tylko w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta. W każdym innym przypadku, należy uznać, iż pacjent może dochodzić odszkodowania od lekarza (placówki medycznej).Może Cię zainteresować również:
Wybór członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej w świetle ustawy
Agresja drogowa
Kiedy właściciel nieruchomości odpowie za naruszenie dóbr osobistych przez reklamę wielkoformatową?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en