Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Sankcje prawne za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki w sądzie rejestrowym

Sądy rejestrowe dysponują rozbudowanym wachlarzem sankcji karnych, które mogą nałożyć na podmiot, który nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym.

29 sierpnia 2013

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe należy złożyć do właściwego rejestru w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno natomiast nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W praktyce, u większości podmiotów rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w związku z czym zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do końca czerwca każdego roku, a złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego powinno nastąpić do dnia 15 lipca każdego roku.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego, w ustawowym terminie, reguluje ustawa o rachunkowości oraz ustawa o krajowym rejestrze sądowym i tak:

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości – „kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o krajowym rejestrze sądowym – „W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”

Zgodnie z art. 25 ustawy o krajowym rejestrze sądowym – „Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.”

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o krajowym rejestrze sądowym – „Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony.”

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne należy stwierdzić, że sądy rejestrowe dysponują rozbudowanym wachlarzem sankcji karnych, z których najłagodniejszą karą jest grzywna, a najsurowszą nawet rozwiązanie spółki, która nie złożyła sprawozdania finansowego do akt rejestrowych. W praktyce jednak, sądy rejestrowe dość rzadko korzystają w przysługujących im uprawnień i z reguły ograniczają się do pisemnego wezwania zarządu spółki do złożenia sprawozdania finansowego pod rygorem nałożenia grzywny.Może Cię zainteresować również:
Sommerrey & Partners partnerem merytorycznym VIII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań
Nieważność czy odfrankowienie umowy – które rozwiązanie jest korzystniejsze dla kredytobiorców
Ważna data dla beneficjentów Tarczy Finansowej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en