Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 11 października 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

21 października 2013

W dniu 11 października 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Z rozwiązań przewidzianych w ustawie będą mogli skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, i którzy – za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie- nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy.

W zakresie dostępnych rozwiązań ustawa znacząco różni się od poprzedniej ustawy antykryzysowej z 2009 r., w szczególności nie zawiera przepisów łagodzących rygory zawierania kolejnych umów na czas określony czy tych dotyczących elastycznego rozliczania czasu pracy.

Ustawa wprowadza natomiast możliwość zastosowania przestoju ekonomicznego lub ustalenia obniżonego wymiaru czasu pracy oraz określa m.in. zasady  przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy czy zasad dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Zgodnie z art. 4 ustawy warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustalane będą w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli natomiast u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy. Układ zbiorowy pracy lub w porozumienie będą musiały określać co najmniej:

1)   grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2)   obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3)   okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym przysługiwać będzie od przedsiębiorcy:

a)      świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, finansowane ze środków Funduszu, do wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicznego i z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika

b)     finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

Analogiczne świadczenia będą przysługiwać pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy.

Zarówno w przypadku przestoju ekonomicznego, jak i obniżonego wymiaru czasu pracy, określone w ustawie świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy przysługiwać będą pracownikowi zatrudnionemu u przedsiębiorcy spełniającego warunki uprawniające go do skorzystania z rozwiązań z ustawy antykryzysowej, przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

 

Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta RP i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Może Cię zainteresować również:
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Układ ratalny – ZUS idzie przedsiębiorcom na rękę
Termin na wniesienie odpowiedzi na apelację w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en