Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Jakie zmiany w CIT czekają na przedsiębiorców od 2021 r.? (cz. 2)

Projekt nowelizacji szeregu ustaw podatkowych, w tym między innymi ustawy o CIT, który został opublikowany w ubiegłym miesiącu (numer druku sejmowego 642), wzbudził duże zainteresowanie przedsiębiorców. Jedną z najczęściej omawianych zmian wprowadzanych projektowaną ustawą było objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ostatnich dniach jednak sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła do wspomnianego projektu szereg poprawek.

25 października 2020

Sporo emocji w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych wzbudził termin wejścia w życie proponowanych zmian – w odniesieniu do opodatkowania spółek komandytowych CITem był to termin od 1 stycznia 2021 r. Wobec pojawienia się wątpliwości odnośnie tego, czy przedsiębiorcy zdążą się przygotować do tej zmiany, komisja zaproponowała nowe rozwiązanie.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, spółki komandytowe miałyby wybrać, w jakim terminie staną się podatnikami CIT: od 1 stycznia czy może od 1 maja 2021 r. Jeżeli spółki komandytowe zdecydują się na opodatkowanie na nowych zasadach dopiero od 1 maja 2021 r., to na dzień 30 kwietnia będą musiały zamknąć księgi rachunkowe – tak wynika z przyjętej przez komisję poprawki. W takim przypadku rok obrotowy 2020 ma zostać wydłużony o cztery miesiące, sporządzane sprawozdanie będzie jedno – na dzień 30 kwietnia 2021 r (nie będzie obowiązku sporządzania sprawozdania na dzień 31.12.2020 r.)

Poprawki nie ominą prawdopodobnie także projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 643), którą wprowadzony ma zostać między innymi tzw. CIT estoński (pisaliśmy o nim tutaj). Krajowa Rada Spółdzielcza przedstawiła w ostatnich dniach swoje stanowisko w sprawie tego projektu. Postuluje w nim, aby zakresem projektu zostały objęte nie tylko spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) ale także spółdzielnie. Rada zwraca przy tym uwagę na fakt odmienności regulacji prawnych określających sposób funkcjonowania spółdzielni w porównaniu do spółek kapitałowych, a także na sam rodzaj prowadzonej  działalności. Wobec tego postulowane jest dostosowanie projektowanych regulacji do charakteru działalności spółdzielni. W konsekwencji Krajowa Rada Spółdzielcza zawarła w swojej opinii konkretne propozycje legislacyjne.

Wspomniany wyżej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, oprócz CITu estońskiego, ma także wprowadzić instytucję funduszu inwestycyjnego, który umożliwiłby szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Zgodnie z projektem ustawy, do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczyć odpisy na wyodrębniony w kapitale własnym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Fundusz ten ma być tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy. Konieczne będzie także utworzenie specjalnie do tego celu wyodrębnionego rachunku rozliczeniowego i wpłacenie na ten rachunek kwoty odpowiadającej wartości odpisu na ten fundusz nie później niż w dniu dokonania tego odpisu. Do kiedy należy wykorzystać zgromadzone w ten sposób środki? Zgodnie z projektem ustawy, co do zasady środki funduszu muszą zostać wydatkowane na cele inwestycyjne nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu. Po spełnieniu określonych ustawą warunków, czasu na wydatkowanie środków ma być więcej – przy założeniu jednak, że wydatkowanie tych środków nastąpi nie później niż w trzecim roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu. W tym miejscu warto także wskazać, że w przypadku kiedy podatnik nie wydatkuje środków zgodnie z przepisami (przykładowo, jeśli przeznaczy je na cele inne niż inwestycyjne), to przez kolejne 3 lata podatkowe nie będzie mógł korzystać z tego rozwiązania. Istotną informacją dla podatników korzystających z różnych form pomocy publicznej jest to, że kwota odpisów będzie stanowić pomoc de minimis. Podatnik będzie zobowiązany do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tej pomocy. Dla przypomnienia wskazać należy, że pomoc de minimis jest limitowana – maksymalnie można uzyskać pomoc w wysokości 200.000,00 euro w ciągu kolejnych 3 lat podatkowych.

Oba projekty ustaw, zarówno ten wprowadzający CIT estoński i fundusz inwestycyjny, jak i projekt zgodnie z którym spółki komandytowe mają zostać podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, są obecnie w Sejmie. Nasi eksperci na bieżąco śledzą ich proces legislacyjny oraz analizują zmiany w nich wprowadzane. Jesteśmy świadomi wagi nowych rozwiązań podatkowych, jakie mają być wprowadzone od przyszłego roku. Dlatego też przeanalizujemy dla Was ostateczną treść ustaw, jaka wejdzie w życie. Śledźcie naszą stronę internetową i social media, aby też być na bieżąco!Może Cię zainteresować również:
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Kontrowersyjne zmiany w procedurze karnej – cz. 2
Rewolucja w walce z podróbkami, dzięki nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en