Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Koszty mediacji w sprawach cywilnych

Koszty prowadzenia mediacji są stosunkowo niewielkie. Koszty te zależą także od tego czy mediacja prowadzona jest na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji czy też np. na podstawie umowy o mediację w wybranym ośrodku mediacyjnym.

20 września 2018

Koszty prowadzenia mediacji są stosunkowo niewielkie. Koszty te zależą także od tego czy mediacja prowadzona jest na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji czy też np. na podstawie umowy o mediację w wybranym ośrodku mediacyjnym.

 

Koszty mediacji w sprawach wszczętych na podstawie skierowania sądu

Koszty mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Należy wziąć także pod uwagę, iż zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie następujących kosztów:

 

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług oraz wydatki mediatora podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

 

Koszty mediacji w innych sprawach cywilnych

W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Dla przykładu, na koszty postępowania mediacyjnego, zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień przygotowywania niniejszego artykułu w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej składają się koszty opłaty rejestracyjnej oraz opłaty mediacyjnej. Opłata rejestracyjna wynosi 300 zł + VAT, a opłata mediacyjna:

Natomiast, na koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych składają się: opłata administracyjna, opłata mediacyjna, wydatki. Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 1.000 zł na rachunek Centrum przeznaczoną na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku. Nadto, w postępowaniu mediacyjnym powadzonym przez mediatora:

  1. w sprawach niemajątkowych lub gdy nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu pobiera się 2.500 zł od każdej ze stron za sesję mediacyjną (wspólną lub odrębną);
  2. w sprawach majątkowych – w zależności od wartości przedmiotu sporu:
    • do 100.000 zł – 750 zł od każdej ze stron za sesję mediacyjną (wspólną lub odrębną),
    • od 100.001 zł do 1.000.000 zł – 2.500 zł od każdej ze stron za sesję mediacyjną (wspólną lub odrębną),
    • powyżej 1.000.001 zł – 3.750 zł od każdej ze stron za sesję mediacyjną (wspólną lub odrębną).

Opłata mediacyjna w postępowaniu prowadzonym przez mediatora certyfikowanego stanowi odpowiednio dwukrotność opłaty mediacyjnej określonej w ust. 1. W przypadku prowadzenia mediacji przez więcej niż jednego mediatora, opłata mediacyjna wzrasta odpowiednio. Opłaty powiększa się o należny podatek VAT.

UWAGA! Szczegółowe i aktualne informacje o opłatach za postępowanie mediacyjne zawsze znajdą Państwo na stronach internetowych wyżej wskazanych i innych ośrodków mediacyjnych.

 

Inne informacje o kosztach postępowania mediacyjnego

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit h) ustawy o kosztach sądowych, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Natomiast, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy. Tym samym, nawet po wniesieniu sprawy do sądu, opłaca się przeprowadzić skuteczne postępowanie mediacyjne.

Co więcej, zgodnie z art. 981 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. Nadto, jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty. Zgodnie zaś z art. 98 ust. 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Tym samym, w w/w przypadkach, to strona ostatecznie przegrywająca sprawę będzie zobowiązana do ich poniesienia.

 

Podsumowanie

Dokonując zatem oceny powyżej opisanych kosztów oraz biorąc pod uwagę koszty (często) wieloletniego prowadzenia postępowania sądowego (m.in. np. opłaty sądowe – stałe lub zależne od wartości przedmiotu sporu, zaliczki na biegłych, zaliczki na koszty dojazdu świadków, wynagrodzenie pełnomocników), a także np. koszty związane z utratą potencjalnych przychodów w skutek panującego w przedsiębiorstwie konfliktu, może okazać się, że postępowanie mediacyjne okaże się nie tylko znacznie szybszym, ale i znacznie tańszym sposobem na rozwiązanie sporu.Może Cię zainteresować również:
Tarcza Finansowa – w jaki sposób rozliczana jest subwencja i na jakich zasadach można zostać zwolnionym z jej zwrotu?
Tarcza antykryzysowa – rząd otworzył nad przedsiębiorcami i pracownikami parasol ochronny!
Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en