Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners

Oferta

Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, zajmujący się odpowiednio różnymi aspektami działalności naszych Klientów. Dzięki ich wysokiej specjalizacji udało nam się stworzyć bardzo wydajnie działające interdyscyplinarne zespoły, które dzięki odpowiedniej współpracy potrafią szybko i skutecznie dostarczać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania i produkty.

Szczegółowy opis obszarów, którymi się zajmujemy, znajdą Państwo poniżej.

Sprawy karne gospodarcze

Sommerrey & Partners świadczy usługi prawne związane z problematyką prawa karnego gospodarczego (tzw. „white collar crimes”), połączone z doradztwem w dziedzinie zapobiegania i wykrywania nadużyć w ramach podmiotów gospodarczych oraz analizą zagrożeń prawnokarnych dotyczących transakcji.

Co wyróżnia zespół S&P? 

Uczestniczymy osobiście we wszelkich czynnościach procesowych. Nie pozwolimy, aby postępowanie toczyło się bez naszego udziału. Mamy dzięki temu stałą kontrolę nad przebiegiem postępowania i w razie konieczności możemy interweniować, aby zapewnić jak najlepszą ochronę interesów Klienta. Inną korzyścią takiego podejścia jest możliwość aktywnego i bieżącego przeciwdziałania uproszczeniom, jakich w niektórych sytuacjach mogą dopuścić się organy ścigania.

Analiza zagrożeń w transakcjach

Każdy przedsiębiorca stara się zawsze mieć dobrze zaplanowane kolejne działania. Prowadzi badania rynku, planuje strategię marketingową, dokonuje analizy kosztów i szacuje przychody. Warto również uwzględnić w planowaniu analizę pod kątem zgodności planowanych przedsięwzięć z przepisami oraz zabezpieczyć  się przed ewentualnymi konsekwencjami na gruncie prawa karnego. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie naruszeń i ponoszenia z tego tytułu ewentualnych konsekwencji. Szczegółowa analiza procesów gospodarczych ma na celu identyfikację zagrożeń oraz skuteczną ich eliminację. Skutkiem takiej analizy jest zapewnienie bezpieczeństwa działań i nie narażanie przedsiębiorców na ewentualną odpowiedzialność karną. Krótko mówiąc – minimalizujemy ryzyko.

Zapobieganie i wykrywanie nadużyć

W ramach działań zapobiegawczych, Kancelaria S&P przeprowadzi audyt aktualnej sytuacji
w przedsiębiorstwie pod kątem wykrycia ewentualnych naruszeń prawa oraz identyfikacji ryzyk płynących z poszczególnych przejawów danej działalności gospodarczej. Sprawdzimy co można poprawić, gdzie wdrożyć usprawnienia. Po zakończonym audycie przygotujemy raport, w którym znajdą się wskazania dotyczące możliwych naruszeń oraz zalecenia odnośnie działań, które będą tym naruszeniom zapobiegać.

Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych

Zadaniem organów spółek kapitałowych – m.in. zarządu i rady nadzorczej – jest zarządzanie bieżącymi sprawami spółki oraz nadzór nad ich realizacją. Członkowie tych organów powinni wykonywać swoje funkcje należycie, z korzyścią dla spółki. Jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy swoim działaniem spowodują wyrządzenie szkody spółce, czy też jej kontrahentom, wierzycielom albo innym osobom trzecim. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują w takich sytuacjach pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności idącej dalej, niż pozbawienie funkcji. Ich odpowiedzialność regulowana jest nie tylko przez Kodeks karny, ale także ustawy normujące różne obszary życia społecznego – gospodarkę, ochronę środowiska, opiekę zdrowotną.

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Kodeks karny skarbowy zawiera katalog przestępstw i wykroczeń skarbowych, które mogą popełnić podatnicy. Generalnie do odpowiedzialności karnej skarbowej pociągana jest osoba, której można przypisać bezpośrednie działania (lub zaniechanie) skutkujące naruszenia przepisów. Odpowiedzialność mogą ponosić także osoby prowadzące sprawy finansowe podmiotu – jak np. członkowie zarządu, czy pracownicy działu księgowości.

Odpowiedzialność karna za fałszowanie faktur

Od marca 2017 roku w Kodeksie karnym pojawiły się szczególne formy przestępstw przeciwko fałszowaniu faktur w celu wyłudzenia podatku VAT.

Na mocy znowelizowanych przepisów wprowadzone zostały kary za podrabianie i przerabianie faktur,
a także za wystawianie i posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę. Podatnicy dopuszczający się takich czynów mogą być ukarani pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w przypadku przestępstw na dużą skalę nawet karą 25 lat pozbawienia wolności. Wobec skazanych na karę pozbawienia wolności może zostać orzeczona również kara grzywny. Istnieje ryzyko, że do odpowiedzialności za rzekome sfałszowanie faktury w celu wyłudzenia podatku przedsiębiorca pociągnięty może zostać nawet wskutek pomyłki w dokonywanych rozliczeniach. Nasi eksperci zadbają nie tylko o prawidłowość i rzetelność dokonywanych przez Państwa rozliczeń, ale również będą służyć pomocą w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości przez organ podatkowy.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego jednostki

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze przedsiębiorców oraz w urzędzie skarbowym nie jest dla większości przedsiębiorców tajemnicą. Wielu z nich nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, iż jego niedopełnienie skutkować może nieprzyjemnymi konsekwencjami, również na gruncie prawa karnego. Kierownikom jednostek, którzy nie dochowają terminów na złożenie sprawozdań finansowych, wymierzona może zostać kara grzywny lub ograniczenia wolności. S&P pomaga swoim Klientom nie tylko w terminowym wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego, ale również  służy pomocą w przypadku wszczęcia postępowania karnego.

Postępowania przed organami ścigania i sądami

W sytuacji, kiedy dojdzie do wszczęcia postępowania przed organami ścigania lub sądem, nieodzowna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria S&P, wraz ze ściśle współpracującymi z nami adwokatami specjalizującymi się w procedurze karnej, podejmie się reprezentacji naszych Klientów w każdym stadium postępowania. Reprezentujemy zarówno podejrzanych, oskarżonych, jak i pokrzywdzonych w sprawach związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym, w tym w szczególności kadrę menedżerską.

Nasze wsparcie gwarantujemy od momentu wszczęcia postępowania w sprawie (ad rem), jak i na wszystkich kolejnych jego etapach. Przygotowujemy pisma procesowe, opinie prawne, uczestniczymy w rozprawach i na bieżąco informujemy Klienta o stanie jego sprawy.

Szkolenia

Najlepszym sposobem na zapewnienie zgodnego z prawem działania osób odpowiedzialnych
w podmiotach gospodarczych, jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej oraz innych osób, które mogą ponosić odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością.

S&P wychodząc naprzeciw takim potrzebom, przygotowuje szkolenia specjalnie przygotowane dla menedżerów i członków zarządu spółek. Specjaliści Kancelarii przedstawiają nie tylko zagadnienia związane z przestępstwami określonymi w Kodeksie karnym, ale również wskażą na przepisy karne ustaw szczególnych, tj. kodeks spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, czy kodeksu karnego skarbowego.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie to zapraszamy serdecznie do kontaktu:

+48 61 22 23 997

kancelaria@sp-legal.pl

Nasi eksperci

Klaudia Dzieweczyńska
adwokat / mediator sądowy

+48 61 222 51 86
Arleta Kuc
radca prawny

+48 61 102 11 01
Remigiusz Pytlik
doradca podatkowy / adwokat

+48 61 222 51 80
Adam Rajewski
adwokat / doradca podatkowy / of counsel

+48 61 222 51 80

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en