Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych w roku podatkowym pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy rozszerzają i doprecyzowują obowiązki podatników w tym zakresie. Co istotne, u podatników posiadających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, dokumentacja podatkowa za rok 2017 musi zostać sporządzona do 31 marca 2018 r.

9 marca 2018

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych w roku podatkowym pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy rozszerzają i doprecyzowują obowiązki podatników w tym zakresie. Co istotne, u podatników posiadających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, dokumentacja podatkowa za rok 2017 musi zostać sporządzona do 31 marca 2018 r.

 

Zgodnie z ogólną zasadą, podmioty powiązane przy ustalaniu cen we wzajemnych transakcjach powinny ustalić takie warunki, jakie w porównywalnych transakcjach ustaliłyby podmioty od siebie niezależne. Kryteria, których spełnienie przez podatnika powoduje powstanie po jego stronie obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej takich transakcji, wynikają z przepisów ustaw o podatku dochodowym.

 

Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek dokumentacyjny uzależniony jest przede wszystkim od wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku obrotowym oraz od przekroczenia progów wartości transakcji jednego rodzaju, które ustalane są w zależności od wysokości przychodów.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dotyczy w szczególności podatników, których przychody lub koszty ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) takich podatników uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

Za transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 

Zakres obowiązku dokumentacyjnego

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek sporządzania :

 

Termin sporządzenia dokumentacji

Podstawową dokumentację krajową (Local file) podatnik zobowiązany jest sporządzić nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli do końca trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku podatników posiadających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, dokumentacja podatkowa za poprzedni rok powinna więc zostać sporządzona do 31 marca roku następnego.

Rozszerzona dokumentacja krajowa (Master file) sporządzana i dołączana jest do krajowej dokumentacji podatkowej (Local file) w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego przez podmiot sporządzający dokumentację o grupie podmiotów powiązanych.

Dokumentację podatkową należy przedłożyć na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia podatnikowi takiego żądania.

Niezależnie od powyższego, podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, są również zobowiązani do składania urzędom skarbowym, bez wezwania organów, oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Takie oświadczenie należy złożyć do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, przy czym dla wszystkich osób fizycznych oznacza to stały termin – do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, za który dokumentacja ma zostać sporządzona, w przeciwieństwie do osób prawnych, które mogą ustalić swój rok podatkowy odmiennie od kalendarzowego.


Dodatkowe informacje dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej znajdą Państwo w raporcie podatkowym dostępnym tutaj

Pobierz raport dotyczący zmian w podatkach w 2018 roku
Może Cię zainteresować również:
Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Czy lekarz ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy?
Rola sygnalistów w ochronie podmiotów zbiorowych. Webinar w czwartek 8 grudnia o godzinie 11:00.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en