Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

O zmianach w PZP słów kilka – część 2

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych spowodowała wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa szeregu zmian oraz nowych rozwiązań prawnych. Część z nich została już omówiona w części pierwszej tego artykułu. W niniejszym artykule przedstawione zostały między innymi nowe obowiązki zamawiających oraz wymogi odnośnie treści umów zawieranych z wybranym wykonawcą.

30 marca 2021

Pisaliśmy już, że z dniem 1 stycznia 2021 roku, weszła w życie nowa ustawa – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Przedmiotowa ustawa spowodowała wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa szeregu zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które częściowo zostały omówione tutaj. W niniejszym artykule przedstawione zostały między innymi nowe obowiązki zamawiających oraz wymogi odnośnie treści umów zawieranych z wybranym wykonawcą.

Nowe obowiązki

Nowa ustawa nakłada również na zamawiających od stycznia 2021 roku przed rozpoczęciem postępowania o wartościach powyżej progów unijnych obowiązek przygotowania analizy potrzeb i wymagań, na którą będzie składało się: badanie możliwości zaspokojenia i zidentyfikowania potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych zamawiającego jak i rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb oraz możliwych wariantów realizacji zamówienia, chyba że jest to wyłącznie jedyna możliwość wykonania zamówienia – wtedy jednak należy tę okoliczność wskazać.

Całkowitym novum wprowadzonym ustawą z dnia 11 września 2019 roku jest ograniczenie prawa zamawiającego do zmiany treści ogłoszenia oraz SIWZ, poprzez wprowadzenie zasady, że jeżeli zmiany te istotnie zmienią charakter zamówienia, a w szczególności jego zakres, to obowiązkiem zamawiającego będzie unieważnienie postępowania.

Nadto, z dniem 1 stycznia 2021 roku nałożono na zamawiających obowiązek niezwłocznego udostępniania ofert złożonych w postępowaniu, co ma prowadzić do większej jawności dokumentów złożonych w postępowaniu. Przekazanie ofert wraz z załącznikami powinno nastąpić maksymalnie w terminie trzech dni od otwarcia. W drodze wyjątku od zasady jawności wykonawcy przysługuje prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jednakże, aby z niego skorzystać wykonawca musi wyraźnie zidentyfikować informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa i przy złożeniu oferty wykazać uzasadnienie dla ochrony owych informacji. 

Ustawa zmodyfikowała również katalog przesłanek do odrzucenia oferty, wskazując, że podlegają odrzuceniu oferty, które:

Nowa umowa

Nowe przepisy, jak nigdy wcześniej ingerują w treść umowy dotyczącej zamówienia publicznego. Zawierają między innymi katalog klauzul abuzywnych (m.in. co do zasady zakaz naliczania kar umownych za opóźnienie czy zachowania wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z prawidłowym wykonaniem umowy), ale też takich postanowień, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w każdej umowie (np. określenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych), a także – w umowach na roboty budowlane zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – obowiązek waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Stosowanie nowej ustawy PZP

Zgodnie z art. 90 ust.1 przepisów wprowadzających ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe tj. ustawę prawo zamówień publicznych z  2004 roku, to samo tyczy się zgodnie z art. 91 ww. ustawy, umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych. Natomiast przepisy nowe stosuje się do postepowań wszczętych po 1 stycznia 2021 roku.

***

W powyższym artykule zostały ogólnie omówione jedyne wybrane zagadnienia wprowadzone nową ustawą o zamówieniach publicznych, jednakże w celu dogłębnego zapoznania się z tematem zapraszam Państwa do zapoznania się z rządową stroną Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach,  gdzie w zakładce „Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach” znajdziecie Państwo szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie nowej ustawy.Może Cię zainteresować również:
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie
Zwrot VAT zapłaconego w Niemczech

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en