Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Głównym celem nowelizacji jest przyśpieszenie i udrożnienie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, poszerzenie podmiotowe i przedmiotowe uprawnionych do przekształceń, a także złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadkach drastycznych zwyżek oraz dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

2 września 2011

Głównym celem nowelizacji jest przyśpieszenie i udrożnienie procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, poszerzenie podmiotowe i przedmiotowe uprawnionych do przekształceń, a także złagodzenie wzrostu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadkach drastycznych zwyżek oraz dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczy w zasadzie dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).

W celu złagodzenia skutków finansowych aktualizacji opłaty rocznej dla użytkowników wieczystych, nowelizacja wprowadza inny niż obecnie mechanizm dokonywania płatności tej opłaty przy jej aktualizacji. W przypadkach, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższać będzie dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostała nadwyżka będzie rozkładana na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach, w wyniku czego opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji osiągnie wysokość wynikającą z tej aktualizacji.

Z kolei celem zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zmiana zakresu przedmiotowego ustawy poprzez zniesienie ograniczenia, co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem roszczenia o przekształcenie. Ponadto, nowela znosi termin, do którego mogły być składane wnioski o przekształcenie (31 grudnia 2012 r.), czyniąc roszczenie o przekształcenie bezterminowym. Nowela w wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08) znosi także obligatoryjne bonifikaty od opłat za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, stosować się będzie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym nowelizacją.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stosować się będzie przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w brzmieniu nadanym nowelizacją.

W przypadkach, w których zaistnieje konieczność wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał uwzględniających znowelizowane przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ zawiesi postępowanie do czasu wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Opracowanie: Wojciech Kowalski, RPE WKP
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2011 r.Może Cię zainteresować również:
Aport własności intelektualnej a podatek dochodowy od osób prawnych
Termin na wniesienie odpowiedzi na apelację w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego
Spółka jawna i komandytowa zakładane przez Internet

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en