Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zasady odliczania VAT od wydatków na samochód – nie złożyłeś w terminie VAT-26, nie odliczysz 100%!

Zapewne każdy, kto do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje samochód, odlicza podatek VAT naliczony od wydatków ponoszonych na ten pojazd. Aby od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej podatnik mógł odliczać 100% VAT, podatnik musi spełnić szereg obowiązków.

28 kwietnia 2019

Zapewne każdy, kto do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje samochód, odlicza podatek od towarów i usług (dalej „podatek VAT”) naliczony od wydatków ponoszonych na ten pojazd. Na podstawie art. 86a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm., dalej „Ustawa o VAT”), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi co do zasady podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 Ustawy o VAT). Zatem w tym przypadku odliczenie może zostać dokonane bezpośrednio na podstawie art. 86 Ustawy o VAT, przy czym w takiej sytuacji kwota podlegająca odliczeniu to 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego np. z faktury, a nie 50% tej kwoty, która jest określona w art. 86a ust. 1 Ustawy o VAT.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą albo też konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 Ustawy o VAT).

Aby od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej podatnik mógł odliczać 100% VAT, podatnik musi spełnić następujące obowiązki:

– dokonać zgłoszenia pojazdu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-26,

– prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,

– określić zasady używania pojazdów w działalności.

Co istotne, złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia pojazdu powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (art. 86a ust. 12 Ustawy o VAT). Za pierwszy wydatek związany z pojazdem należy uznać czynność, która będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W przypadku niezłożenia w powyższym terminie informacji VAT-26, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia (art. 86a ust. 13 Ustawy o VAT).

Regulacja ta w praktyce ma niezwykle istotne znaczenie przykładowo w sytuacji, gdy podatnik zawiera umowę leasingu pojazdu i przy jej zawarciu dokonuje pierwszej wpłaty (wpłaty własnej, czynszu inicjalnego). Wpłata taka jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, a zatem stanowi pierwszy wydatek związany z pojazdem w rozumieniu art. 86a ust. 12 Ustawy o VAT. Oznacza to, że chcąc odliczyć 100% VAT od tej wpłaty, w terminie 7 dni od jej dokonania należy bezwzględnie złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 o tym pojeździe. Nie ma przy tym znaczenia, czy w tym terminie podatnik posiada już pełną dokumentację związaną z pojazdem. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, przez „poniesienie wydatku” należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru (usługi), w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Do momentu złożenia informacji VAT-26 nie można uznać, że pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jeśli podatnik nie dochował 7-dniowego terminu lub nie złożył informacji VAT-26 w ogóle, to pojazd nie jest traktowany jako wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji dla wydatków poniesionych przed dniem złożenia VAT-26, podatnikowi przysługuje uprawnienie odliczenia najwyżej 50% podatku naliczonego.

W przedstawionym przykładzie wpłaty własnej przy umowie leasingu – w zależności od wysokości dokonanej wpłaty – przekroczenie wspomnianego 7-dniowego terminu może być dotkliwe, gdyż wpłaty te sięgają nawet 45% wartości pojazdu, a zatem wartość podatku naliczonego od tej wpłaty bywa znacząca.

W tym miejscu warto również wskazać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, przy czym w omawianym przypadku prawo do odliczenia podatku VAT powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dokonaną wpłatę własną (art. 86 ust. 10 i 10b Ustawy o VAT).

 


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w podatkach w 2019 roku?

Zapraszamy na szkolenie! 

Szkolenie - Rewolucyjne zmiany w podatkach 2019



Może Cię zainteresować również:
Prosta Spółka Akcyjna – rewolucja czy ewolucja w prawie spółek?
Podatek od usług budowlanych w Niemczech – cz. 1
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jakie podmioty i kiedy mają obowiązek stosowania się do jej przepisów?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en