Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4 maja 2016

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przypomnijmy, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Dla kogo?

Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który co prawda nie spełnia ciążących na nim zobowiązań, prowadzone są już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, jednakże możliwe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Według założeń, przyspieszone postępowanie układowe ma trwać 2-3 miesiące.

Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności (jest to taki sam warunek jak w postępowaniu
o zatwierdzenie układu).

W przeciwieństwie jednak do postępowania o zatwierdzenie układu, wyboru nadzorcy sądowego dokonuje sąd, a nie dłużnik.

Procedura

Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym
w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Nie sporządza się jednak spisu inwentarza.

Co ważne, z dniem otwarcia postępowania zawieszeniu z mocy prawa ulega postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Natomiast postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem (jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa) sędzia-komisarz może zawiesić na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego. Łączny czas zawieszenia tego ostatniego postępowania egzekucyjnego nie może jednak przekroczyć trzech miesięcy.

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie (np. zajęcie rachunku bankowego) dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

W terminie 2 tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza
i składa sędziemu-komisarzowi:

Po złożeniu w/w dokumentów sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe.

Zgromadzenie wierzycieli

Na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy przedstawia główne założenia planu restrukturyzacyjnego.

Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Co do zasady, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

 Może Cię zainteresować również:
Forma rozwiązania umowy o pracę w czasach epidemii COVID-19
Co piszczy w prawie pracy w 2013 r.?
Kontrowersyjne zmiany w procedurze karnej – cz. 2

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en