Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Spółki kapitałowe mogą dochodzić zwrotu PCC od pożyczek z lat 2007 i 2008

Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w kwestii sporu w przedmiocie zapłaty PCC, wymaganego z tytułu zmiany umowy spółki dokonanej wskutek udzielenia pożyczki spółce kapitałowej przez jednego z jej udziałowców.

1 lipca 2011

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznał wniosek WSA w Gliwicach o wydanie orzeczenia w sprawie wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczących podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 249, s.25). Wniosek ten został złożony w ramach sporu w przedmiocie zapłaty PCC, wymaganego z tytułu zmiany umowy spółki dokonanej wskutek udzielenia pożyczki spółce kapitałowej przez jednego z jej udziałowców.

Kontrowersje budziło opodatkowanie pożyczki wspólnika (akcjonariusza) dla spółki kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.
Między 1 maja 2004 r. (tj. przystąpieniem Polski do UE) a początkiem 2007 r. pożyczka wspólnika (akcjonariusza) dla spółki kapitałowej podlegała zwolnieniu od PCC. Ustawodawca polski zrezygnował z tego zwolnienia, przywracając opodatkowanie tych pożyczek od początku 2007 r. do końca 2008 r. na zasadach właściwych dla opodatkowania zmiany umowy spółki, tj. według stawki 0,5% i bez możliwości skorzystania ze zwolnień dotyczących innych pożyczek.
Trybunał w wyroku z dnia 16 czerwca 2011r. (Logstor ROR Polska, sprawa C-212/10) po analizie regulacji prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego stwierdził, że Rzeczpospolita Polska mogła, zostając członkiem Unii Europejskiej, utrzymać opodatkowanie omawianych pożyczek podatkiem kapitałowym.
Jednakże po tym, jak Polska zrezygnowała z dniem przystąpienia do UE z tego opodatkowania, nie miała już prawa go później przywrócić. Byłoby to bowiem sprzeczne z brzmieniem art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 69/335/EWG. Z także z celem tej dyrektywy, jakim jest ograniczenie, a nawet zniesienie podatku kapitałowego.

TS orzekł, ze artykuł 4 ust. 2 dyrektywy Rady 69/335/EWG należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ponownemu wprowadzeniu przez państwo członkowskie podatku kapitałowego od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach owej spółki, jeżeli państwo to wcześniej zaniechało pobierania tego podatku. Tymczasem przepisy ustawy o PCC obowiązujące w latach 2007-2008 dotyczące opodatkowania pożyczki od wspólnika (akcjonariusza) dla spółki kapitałowej są sprzeczne z dyrektywą 69/335/EWG. Dla podatników oznacza to, ze mogą dochodzić zwrotu nadpłaconego podatku wraz z oprocentowaniem. Jeśli wobec spółki nie toczyło się postępowanie podatkowe, może ona złożyć wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Natomiast gdy w sprawie zapadła decyzja ostateczna, można wnosić o wznowienie postępowania (art.74 i 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej).

źródło: Gazeta Podatkowa nr 52(780) z dnia 30.06.2011 r.Może Cię zainteresować również:
NOWE TYPY PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ – „Specustawa koronawirusowa”
Zmiany w upadłości osób fizycznych w 2020r.
Kiedy można wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en