Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Termin na wniesienie odpowiedzi na apelację w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego

Zgodnie z art. 372 Kodeksu postępowania cywilnego strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

15 kwietnia 2013

Zgodnie z art. 372 Kodeksu postępowania cywilnego strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

W postanowieniu z dnia 16 stycznia 2013 r., II CZ 121/12, Sąd Najwyższy przyjął, iż termin określony w art. 372 k.p.c. jest terminem instrukcyjnym. Ustawodawca nie przewidział żadnych negatywnych skutków związanych z jego niedochowaniem. Powyższe oznacza, że nie ma przeszkód procesowych, aby strona podjęła obronę merytoryczną dopiero w dalszej fazie postępowania apelacyjnego.

W omawianym postanowieniu skład orzekający nawiązał do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., III CZP 1/12 (OSNC 2012/10/114), w której stwierdzono, że wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w odpowiedzi na apelację wniesioną po upływie terminu określonego w art. 372 k.p.c. jest skuteczny. Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała stanowi próbę uporządkowania i ujednolicenia poglądów występujących zarówno w orzecznictwie sądów, jak i wypowiedziach doktryny. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że art. 372 k.p.c. nie przewiduje skutku w postaci zwrotu odpowiedzi na apelację z powodu niedochowania przez stronę terminu dla jej wniesienia. Omawiany przepis, zdaniem Sądu, gwarantuje możliwość przedstawienia przez stronę przeciwną swojego stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej apelacji, co przy uwzględnieniu treści art. 371 k.p.c. oznacza, że apelacja nie powinna być rozpoznawana przed upływem terminu przewidzianego w art. 372 k.p.c.Może Cię zainteresować również:
Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie
Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwanie dla pracodawców już od lipca!
Koronawirus, a przestój działalności

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en