Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Uchwała w sprawie odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów przyjął, iż stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.

1 sierpnia 2012

W dniu 12 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt: III CZP 80/11) uznając, że „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi”. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy przyjął, iż stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj. wówczas gdy zamontowanie podczas przywracania do stanu poprzedniego nowych części spowoduje wzrost wartości pojazdu jako całości. W takiej sytuacji odszkodowanie może ulec pomniejszeniu o kwotę wzrostu wartości pojazdu w stosunku do stanu sprzed szkody. Ciężar dowodu w tym zakresie powinien obciążać jednak zakład ubezpieczeń.Może Cię zainteresować również:
Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie sprzedaży
Postępowanie układowe
Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en