Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która reguluje kwestie dotyczące tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

5 sierpnia 2018

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która reguluje kwestie dotyczące tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Do tej pory w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG), jego firma w zasadzie kończyła swój byt – przepadała marka, wygasały wszelkie licencje, koncesje czy zezwolenia, podobnie zresztą jak umowy zawarte z pracownikami. Spadkobiercy, co prawda, dziedziczyli aktywa i pasywa pozostawione po zmarłym, jednak z operacyjnego punktu widzenia przedsiębiorstwo musiało być tworzone na nowo, co oznaczało konieczność wpisu do CEIDG oraz nadanie nowego numeru NIP i REGON. A biorąc pod uwagę możliwy konflikt między spadkobiercami, firma mogła przestać działać na okres kilku miesięcy, a nawet  lat.

Rozwiązaniem ustawodawcy na powyższe problemy ma być wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego, czyli tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem w spadku. Zgodnie z ustawą zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem zmarłego przedsiębiorcy powierzony może być tylko jednej osobie, co upodabnia zarząd sukcesyjny do działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

W odróżnieniu od prokury, zarząd sukcesyjny obejmuje nie tylko umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku, ale również zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Z funkcją zarządcy sukcesyjnego wiąże się także wiele innych obowiązków, m.in. w sferze prawa podatkowego oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ustawą, zarządca sukcesyjny działał będzie w imieniu własnym, ale na rzecz następców prawnych przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Aby dowiedzieć się więcej o obowiązkach, jakie spoczywają na zarządcy sukcesyjnym, jego odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rzecz następców prawnych przedsiębiorcy oraz prawa do wynagrodzenia, warto skontaktować się ze specjalistą. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Jak ustanowić zarząd sukcesyjny?

Niezbędne jest do tego powołanie zarządcy sukcesyjnego, uzyskanie jego zgody oraz stosowny wpis do CEIDG.

Dalsze warunki ustanowienia zarządu sukcesyjnego zależą od tego, kiedy zostanie on powołany. Ustawa przewiduje dwa warianty:

  1. Powołanie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy.

W tym przypadku zarząd sukcesyjny powstaje z mocy prawa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego, bądź też zastrzec, że z chwilą jego śmierci to dotychczasowy prokurent (wpisany do CEIDG) stanie się zarządcą sukcesyjnym. Zarówno samo powołanie, jak i uczynienie zastrzeżenia oraz wyrażenie zgody przez zarządcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

W tym wariancie zarząd sukcesyjny powstaje dopiero z chwilą dokonania wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego. Powołanie wymaga w tym wypadku formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Zarządcę sukcesyjnego mogą powołać następujące osoby:

  1. małżonek,
  2. zapisobierca windykacyjny (za zgodą małżonka),
  3. osoba, która przyjęła spadek (za zgodą małżonka i pozostałych spadkobierców).

Wskazane powyżej osoby mają na to jednak tylko 2 miesiące. Termin ten uznać należy za stosunkowo krótki, biorąc pod uwagę ewentualne problemy z ustaleniem kręgu spadkobierców czy też choćby zwykły okres żałoby po zmarłej osobie, w którym bliscy zmarłego nie mają siły na zajmowanie się formalnościami.

Aby spełnić wszystkie warunki formalne stawiane przez ustawodawcę oraz dotrzymać ustawowego terminu, warto jest zwrócić się o pomoc do specjalistów. Kancelaria Sommerrey & Partners pomaga w powoływaniu zarządcy tymczasowego w obydwu powyżej opisanych wariantach oraz dba o to, aby dochowane zostały wszelkie formalności.Może Cię zainteresować również:
Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne
Kupujesz wyroby akcyzowe? – Obowiązek podatkowy dotyczy także Ciebie!
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jakie podmioty i kiedy mają obowiązek stosowania się do jej przepisów?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en