Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiana wysokości opłat związanych z ochroną praw własności przemysłowej

Od 14 października 2016 roku obowiązują nowe stawki opłat związanych z ochroną praw własności przemysłowej. To pierwsza taka zmiana od 2008 roku.

8 listopada 2016

Rada Ministrów zmieniła Rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zmiany weszły w życie 14 października 2016 roku. Co ciekawe, jest to pierwsza zmiana wysokości opłat od 2008 roku.

Rok zmian

W ciągu ostatnich 12 miesięcy byliśmy świadkami licznych zmian związanych z ogólnie pojętym prawem własności intelektualnej, a w szczególności przepisów prawa własności przemysłowej. Ustawodawca wprowadził w tym zakresie trzy ustawy nowelizujące, które wchodziły w życie kolejno 30 listopada 2015 r., 1 grudnia 2015 r. i 15 kwietnia 2016 r. Zmiany te były podyktowane m.in. koniecznością dostosowania przepisów krajowych do postanowień Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego i innych przepisów unijnych.

Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Opłaty związane z ochroną praw IP

Zmiany nie ominęły także wysokości opłat związanych z ochroną praw własności przemysłowej. Rozporządzenie z dnia 8 września wprowadza nowe wysokości opłat przed Urzędem Patentowym RP w zakresie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Bez zmian natomiast pozostały opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Znaki towarowe

Zmiana tabeli opłat dotyczących ochrony znaków towarowych przewiduje nowy system naliczania opłat. Dotychczas opłata była stała dla pierwszych trzech klas (niezależnie od tego, czy znak zgłoszony był w jednej czy w trzech klasach), a dopiero każda kolejna klasa podlegała dodatkowej opłacie. Znowelizowane przepisy przewidują natomiast opłatę za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej w wysokości 450 zł (400 zł w przypadku zgłoszenia elektronicznego). Natomiast każda kolejna klasa towarowa w zgłoszeniu, to dodatkowe 120 zł opłaty.

Przykładowo, zgodnie z nowymi tabelami przy zgłoszeniu drogą papierową znaku towarowego do ochrony w trzech klasach towarowych, opłata wynosi 690 zł. Dotychczas było to 550 zł. Zmiana jest zatem korzystna tylko dla podmiotów, które zgłaszają do ochrony znak w jednej klasie towarowej.

Wzory przemysłowe

Opłaty za zgłoszenia wzorów przemysłowych pozostały na takim samym poziomie, jednakże obniżeniu uległy stawki za kolejne okresy ochrony. Przykładowo, pierwsze 5 lat ochrony to koszt 150 zł (wcześniej 400zł).

Zmiana jest jeszcze bardziej odczuwalna przy zsumowaniu opłat za wszystkie pięć okresów ochrony wzoru przemysłowego, czyli 25 lat ochrony. Dotychczas ochrona wzoru przemysłowego przez 25 lat kosztowała uprawnionego 10.400 zł. Po zmianie rozporządzenia, taki sam okres ochrony kosztuje już tylko 3.900 zł.

 Przepisy przejściowe

Istotne są także zapisy § 2 Rozporządzenia zmieniającego, które stanowią przepisy przejściowe. Zgodnie z tą regulacją, dotychczasowe przepisy stosuje się do:

  1. opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (przed 14 października 2016 r.),
  2. opłat okresowych:
  3. których termin płatności przypadał przed 14 października 2016 r.,
  4. uiszczonych przed 14 października 2016 r.,
  5. których wysokość została określona w wezwaniu lub decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, wydanych przed 14 października 2016 r.

Niestety powyższe przepisy nie są jednoznaczne. Pewne wątpliwości może budzić zwłaszcza zapis § 2 pkt 2. Niestety Urząd Patentowy jak dotąd nie opublikował żadnych wytycznych lub interpretacji przepisów przejściowych. Warto zatem każdorazowo wyjaśniać z Urzędem lub rzecznikiem patentowym prawidłowość wnoszonej opłaty urzędowej. Należy bowiem pamiętać, że co do zasady Urząd nie informuje uprawnionych o terminach i wysokości opłat urzędowych dotyczących ochrony praw IP. Brak wniesienia opłaty w terminie lub wniesienie jej w nieprawidłowej wysokości może powodować wygaśnięcie prawa.

Więcej na temat praw własności intelektualnej na stronie

logoMoże Cię zainteresować również:
Z życia Kancelarii – I Wieczór Charytatywny
Nowelizacja przepisów o mediacji sposobem na odciążenie sądów
Odszkodowanie dla właściciela lokalu

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en