Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany w CRBR

Z dniem 31 października 2021 roku wchodzą w życie zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

25 października 2021

Z dniem 31 października 2021 roku wchodzą w życie zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Poniżej prezentujemy krótkie omówienie najistotniejszych zmian.

  1. Poszerzenie katalogu podmiotów, które są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Katalog zostaje poszerzony między innymi o:

Wymienione powyżej podmioty zgłaszają informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany ustawy (a zatem do 31 stycznia 2022 roku).

  1. Zmiana katalogu informacji zgłaszanych do CRBR. Wśród informacji, które należy zgłosić znajdzie się miedzy innymi posiadane przez beneficjenta rzeczywistego obywatelstwo. Ponadto, osoba uprawniona dokonując zgłoszenia do CRBR będzie zobowiązana podać:
  1. imię i nazwisko;
  2. obywatelstwo;
  3. państwo zamieszkania;
  4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
  5. funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.
  1. Doprecyzowanie terminu na zgłaszanie informacji do CRBR oraz terminu na aktualizację zgłoszonych informacji do CRBR. Co do zasady termin na zgłoszenie informacji do CRBR wynosi 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (nieco inaczej jest w przypadku trustu). Z kolei informacje zgłoszone do CRBR aktualizuje się w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dla przykładu: obowiązek aktualizacji danych w CRBR powstanie gdy dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży (zamiany, darowizny itp.) udziałów lub akcji, na skutek czego zmianie ulegną dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego. Co istotne bieg 7-dniowego terminu na aktualizację informacji w CRBR rozpoczyna się od daty dokonania ww. czynności prawnej (najczęściej data zawarcia umowy), jeżeli z tą datą następuje skutek rozporządzający, a nie od daty ujawnienia ewentualnych zmian w KRS. 

  1. Nałożenie nowego obowiązku na beneficjentów rzeczywistych. Beneficjent rzeczywisty jest obowiązany dostarczyć podmiotowi zobowiązanemu do zgłaszania informacji do CRBR, wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym i jej aktualizacji w terminach wskazanych w ustawie.

Co istotne, za niedopełnienie tego obowiązku została przewidziana kara pieniężna: beneficjent rzeczywisty, który nie dopełnił ww. obowiązku, wskutek czego podmiot obowiązany nie dokonał zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie wskazanym w ustawie lub podał informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł. 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu precyzuje także przepisy dotyczące nakładania kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji danych w CRBR. Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59 ustawy, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. 

Rekomendujemy, aby podmioty zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, dokonały weryfikacji, czy prawidłowo dokonano zgłoszenia oraz późniejszych aktualizacji. Warto także sprawdzić, czy podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Kara pieniężna jest przewidziana m. in. za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz za podanie informacji z uchybieniem terminów wskazanych w ustawie. Wyżej wymienione czynności weryfikacyjne najlepiej przeprowadzić jeszcze przed 31 października 2021 r.Może Cię zainteresować również:
Od 1 stycznia 2020 roku wpłata podatku PIT, CIT i VAT po nowemu!
Przełomowa Uchwała Sądu Najwyższego: Większościowy wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – co warto wiedzieć?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en