Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

31 marca 2014

Zgodnie z art. 1821a § 1 Kodeksu pracy bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zgodnie z art. 1821a § 6 k.p. do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio art. 177 k.p., który stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (dyscyplinarka) i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy, natomiast rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Dalej idąca możliwość ograniczenia ochrony stosunku pracy pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim uzależniona jest od ilości zatrudnianych przez pracodawcę pracowników.

Jeśli bowiem pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stosuje się do niego przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych). Przepisy tej ustawy nie gwarantują ochrony trwałości stosunku pracy pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich w przypadku, gdy powodem rozwiązania umowy o pracę są przyczyny niedotyczące pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy). Oznacza to więc, że z tych przyczyn pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę także w czasie trwania urlopu rodzicielskiego.

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników przepisy ww. ustawy nie stosuje się, co oznacza, że obowiązują tylko przepisy Kodeksu pracy, a te pozwalają na rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu rodzicielskiego tylko w dwóch wskazanych powyżej sytuacjach.

 Może Cię zainteresować również:
Podatkowe skutki zapłaty zaległych składek ZUS
Kiedy właściciel nieruchomości odpowie za naruszenie dóbr osobistych przez reklamę wielkoformatową?
E-doręczenia w procedurze cywilnej

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en