Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwanie dla pracodawców już od lipca!

Nowy program stanowić ma system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę, który będzie wprowadzany etapami, z czego pierwszy nastąpi już
1 lipca bieżącego roku. Kolejny etap, który będzie dotyczył podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, nastąpi już od 1 stycznia 2020 r., a kolejny – obowiązujący przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Finalny etap projektu ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. i obejmie pozostałe podmioty,
w tym jednostki sektora finansów publicznych.

8 kwietnia 2019

Czy wiesz, że od 1 lipca 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób będą zobligowani do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych?

Nowy program stanowić ma system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę, który będzie wprowadzany etapami, z czego pierwszy nastąpi już 1 lipca bieżącego roku. Kolejny etap, który będzie dotyczył podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, nastąpi już od 1 stycznia 2020 r., a kolejny – obowiązujący przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Finalny etap projektu ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. i obejmie pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Jest to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Ma on na celu systematyczne gromadzenie oszczędności przez osoby zatrudnione, co ma się przełożyć w przyszłości na podniesienie standardu życia uczestników PPK po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Jest on tworzony nie przez samą osobę zatrudnioną, lecz przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa. Nad funkcjonowaniem programu kontrolę sprawować będzie Państwo.

 

Na czym polega oszczędzanie w ramach PPK?

Zgodnie z założeniem pracowniczych planów kapitałowych, program ten współtworzą podmiot zatrudniający, oraz osoba zatrudniona, którzy przekazują do PPK wpłaty podstawowe. Ponadto zarówno podmiot zatrudniający, jak i osoba zatrudniona mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.

Do puli zgromadzonej z wpłat podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej państwo będzie dodawać określone kwoty, tj. jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej oraz – po spełnieniu określonych warunków – 240 zł tytułem tzw. dopłaty rocznej.

 

Dla kogo PPK jest obowiązkiem?

Każdy z podmiotów zatrudniających jest zobowiązany – w terminie odpowiednim do stanu zatrudnienia – do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (dalej „PPK”), tj. umożliwienia osobom zatrudnionym partycypacji w tym programie. W tym celu pracodawca zawiera z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, a także umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Osoba zatrudniona, która ukończyła 18. rok życia, a nie ukończyła 55. roku życia, jest automatycznie zapisywana do PPK. Przysługuje jej jednak prawo rezygnacji z uczestnictwa w PPK, a ponadto prawo do ponownego przystąpienia do PPK, zwiększenia lub zmniejszenia wysokości zadeklarowanej wpłaty dodatkowej, wskazania osób uposażonych czy nawet transfer środków.

 

Kto zostanie objęty programem PPK?

Pracownicze plany kapitałowe są dedykowane osobom zatrudnionym, przez które rozumieć należy nie tylko pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy (z wyłączeniem pracowników młodocianych), ale także osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby pozostające w zatrudnieniu cywilnoprawnym (np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy agencyjnej), członków rad nadzorczych oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, które to osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Polsce.

 

Skutki pracowniczych planów kapitałowych dla podmiotów zatrudniających

Wejście w życie ustawy o PPK wiąże się niewątpliwie z wieloma nowymi obowiązkami, które nałożone zostały przede wszystkim na podmioty zatrudniające. Na nich bowiem spoczywać będzie obowiązek wyboru instytucji finansowej, zawarcia z wybraną instytucją umowy o zarządzenie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, a także dostosowanie istniejącej struktury organizacyjnej do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, w tym wykonywania w stosunku do uczestników PPK obowiązków informacyjnych oraz obliczenia, pobrania i dokonania wpłat na rachunek uczestnika PPK do wybranej instytucji finansowej. Podmioty zatrudniające większa liczbę pracowników przeważnie posiadają wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się wykonywaniem tych czynności lub też w tym zakresie mają zapewnioną obsługę podmiotów zewnętrznych. Jednakże mniejszym pracodawcom nowe regulacje mogą przysporzyć sporo problemów, w szczególności organizacyjnych. Nie ulega również wątpliwości, że partycypacja przez podmioty zatrudniające w programie oszczędnościowym pracowników zarówno dla dużych, jak i niewielkich pracodawców będzie kosztem odczuwalnym.

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracowniczych planów kapitałowych i Twoich obowiązków związanych z ich utworzeniem, sprawdź nasze szkolenie, które organizujemy 11. kwietnia 2019 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe

 Może Cię zainteresować również:
Tarcza antykryzysowa – nowe obostrzenia i zapowiedzi dodatkowego wsparcia
E–Składka czyli zmiany w płatnościach do ZUS od 1 stycznia 2018 roku
Kiedy właściciel nieruchomości odpowie za naruszenie dóbr osobistych przez reklamę wielkoformatową?

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en